Det er svært viktig at alle hundeeiere respekterer kravet om båndtvang i hundeloven. Hunder som får gå fritt i denne perioden kan skade eller forstyrre både vilt og husdyr. Dyrene trenger ro i denne perioden når de har unger. Båndtvang på hund reguleres av LOV 2003-07-04-74 Lov om hundehold (hundeloven). Les hele lovteksten her.

I perioden fra og med 21. august til og med 31. mars er det ikke båndtvang på hund, men hunden kan bare være løs når den blir fulgt og kontrollert av hundeeier, eller er forsvarlig inngjerdet. Mange tror at det er båndtvang hele året på Hinnøya pga. reinbeite. Dette stemmer ikke lenger, denne forskriften opphørte i 2012.  Kommunen ber likevel hundeeiere om å vise ekstra aktsomhet i områder der rein beiter og i områder med mange husdyr.

Lovens § 3 har også et generelt aktsomhetskrav, som gjelder hele året: «En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.»

Med regelmessige mellomrom dukker det opp saker i lokalavisene om løse hunder som plager eller skader sau, rein, vilt, eller andre dyr. Husk at slikt er et brudd på hundeloven, også utenom båndtvangperioden, siden hundeiere til enhver tid må ha kontroll på egen hund. 

NB! Kommunestyret har til behandling et forslag om å utvide båndtvangen. Se saken her.