Beskrivelse av tilskuddsordning

Tilskuddsordningen gjelder sikring og istandsetting av fredede eller vernede fartøy.

Troms- og Finnmark fylkeskommune har tildelt Harstad kommune 200 000,- over ordningen Fartøyvern – tilskudd fra statsbudsjettet kapittel 1429 post 74, SAVOS-ordningen.

Gjennom SAVOS-ordningen gir Riksantikvaren tilskudd til fylker/kommuner med egne tilskuddsordninger for fartøy som er omfattet av Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Fra 2022 er det fylket som fordeler midlene. Tilskuddet er i størrelse det samme som fylket/kommunen selv har satt av til ordningen. Midlene skal fordeles etter kommunens prioritering av innkomne søknader, og skal gå til fartøy som er fredet eller har status som vernede skip.

Målgruppe - hvem kan søke?

Eiere av fredede eller vernede fartøy kan søke. Fartøyet det blir søkt om midler til må ha hjemmehavn i Harstad kommune.

Hva kan tilskuddet brukes til?

Alle midlene innenfor SAVOS-ordningen skal gå til fartøy som er fredet eller vernet. SAVOS-midlene er underlagt samme betingelser som i forskrift for post-74, fartøyvern. Dette innebærer at tilskudd kan gis til sikring, vedlikehold, istandsetting og restaurering av fredete og vernete fartøy.

Det gis ikke tilskudd til:

 • kostnader knyttet til dugnadsinnsats
 • reise og opphold
 • sertifiseringsutgifter som ikke kan defineres som antikvariske tiltak
 • administrative utgifter hos eier
 • museumsdrift eller -virksomhet.

Hvordan søke?

Søknad sendes via søknadsskjema

Kriterier for tildeling

Søknadsfrist 2. august. Søknadsfristen må overholdes.

Behandling

Det må beregnes inntil 5 ukers behandlingstid, og noe mer i forbindelse med ferieavvikling.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

 • Grad av tilknytning til Harstad, men også sett i en større sammenheng.
 • Tiltakets utviklingsverdi: om det bidrar til økt eller nytt publikum, økt kompetanse eller nettverk, gir økt arbeidsdeling mellom aktører, samarbeid mellom amatør og profesjonell osv.
 • Søkers kompetanse og gjennomføringskraft
 • At tiltaket er faglig godt forankret

Krav til søknaden

 • Søknaden må inneholde alle obligatoriske opplysninger, og gi en dekkende omtale av tiltaket. Tiltaket må framstå som realistisk og av høy kvalitet. Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist.
 • Budsjettet må ha både inntekts- og kostnadsside, og må være i balanse. Det er viktig at alle inntektskilder er synliggjort og det er et krav at det blir opplyst hvem det ellers blir søkt om tilskudd fra.

Krav til gjennomføring av tiltak

Arbeidene skal utføres i samsvar med fartøyets historie. Vedlikehold og istandsetting skal skje etter antikvariske prinsipp, dvs.:

 • Det skal skiftes ut minst mulig av originale elementer og materiale
 • Ved reparasjon og eventuell utskifting av deler skal de antikvariske retningslinjene legges til grunn for valg av materiale, utføring og teknikker
 • Det skal stilles krav til utførende håndverker/virksomhets antikvariske kompetanse, samt tekniske og faglige kvalitet
 • Alle utskiftinger og endringer skal dokumenteres både skriftlig og med foto
 • Vedlikehold og istandsetting skal skje så skånsomt som mulig

Fartøyeier må kontakte Harstad kommune skriftlig og snarest mulig dersom:

 • forutsetninger for prosjektet endrer seg. Endringer i framdriften eller andre uforutsette forhold skal varsles så tidlig som mulig, og prosjektplanen skal justeres i samråd med tilskuddsgiver.
 • det oppstår tvil om planlagte tiltak eller utføringer er i tråd med antikvariske retningslinjer. Dersom retningslinjene ikke blir fulgt kan dette medføre at tilskuddet blir krevd tilbakebetalt.
 • fartøyeier ønsker å omdisponere tilskuddsmidlene til andre deler av prosjektet eller til andre tiltak enn det er gitt tilskudd til. En søknad om omdisponering må sendes kommunen før tiltaket blir iverksatt.

Forsikring

Fartøy som får tilskudd, skal være forsikret. I særskilte tilfeller kan kommunen frafalle kravet om forsikring etter søknad.

Tilskuddet er avgrenset

Tilskuddet er gitt for inneværende år. Tilskuddet kan overføres til neste år etter søknad. Søknaden må sendes så tidlig som mulig, og senest innen 1. november. Tilskudd gitt i 2024 kan benyttes ut 2026. Etter utgang av 2026 bortfaller tilskuddet automatisk, og også muligheten til å be om utbetaling.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales etter anmodning fra fartøyeier etter at tiltak er gjennomført. Anmodningen må ha en beskrivelse av gjennomførte tiltak og bilag for dokumenterte utgifter.

Fartøyeier kan fakturere Harstad kommune direkte for tilskuddsbeløpet.

Fakturaen merkes: SAVOS-tilskudd 2024, Referanse: 7806. Faktura sendes fortrinnsvis som e-faktura i EHF til 9908:972417971, eventuelt som PDF til regnskap@harstad.kommune.no.

Faktura må inneholde følgende adresseopplysning:

Harstad kommune - Hársttáid suohkan

c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad

 

Saksbehandlingsprosedyre

Søknaden blir behandlet av kulturenheten i Harstad kommune. Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Harstad kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. § 19 rett til innsyn i dokumenter i saken, og kan også be om begrunnelse for vedtak.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningsloven § 29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det blir bedt om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. Klagen skal sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.

Rapportering

Senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, eller tilskuddsmidlene er brukt opp, må du levere en oppsummerende sluttrapport. Denne skal inneholde

 • regnskapsoversikt over kostnader og vedtatt budsjett, hvor eventuelle avvik forklartes
 • orientering om hvorvidt vilkårene for tilskuddet er oppfylt
 • redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid
 • dokumentasjon (for eks. bilder og tegninger) av tiltaket fra før, under og etter arbeidet

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle endringer i tiltaket må meldes skriftlig til Harstad kommune for vurdering og godkjenning.

Tilbakebetaling

Harstad kommune tar forbehold om at tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger. Dette gjelder også dersom kostnadene viser seg å bli lavere enn budsjettert i søknaden, eller dersom tiltaket ikke blir gjennomført etter forutsetningene. Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Harstad kommune.

Momskompensasjon

Dersom fartøy får momskompensasjon på tiltak som det er gitt tilskudd til, skal tilskuddsmottaker skriftlig og på forhånd avtale bruken av refunderte midler med Harstad kommune.

Saksbehandler for tilskuddsordningen

Kulturrådgiver Maren Aurebekk, epost: maren.aurebekk@harstad.kommune.no