Harstad kommune er i 2022 valgt ut av en av 40 kommuner som skal støtte til lokale aktiviteter, mens IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.  

Ordningen har tre delmål: 

A - Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.  

 • Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn. 

B - Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.  

 • Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.   

C - Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.  

 • Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold. 

Sum for tilskuddsmidler som skal deles ut i Harstad kommune i 2022 er på kr. 332 048 kroner.  

Søknadsfristen er den 01.04.2022 

Her er søknadsskjema


Hvem kan motta tilskudd?

Det er kun lokale frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og som er registrert i Harstad kommune som kan motta tilskudd over denne ordningen. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig arbeid på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. 

Tildeling av driftsstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Driftstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte. Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte. For å kunne motta driftstøtte settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2020, dersom organisasjonen ble etablert i 2020 eller tidligere.  

I vurderingen av søknader, legges det vekt på følgende:      

 • Tydelig beskrivelse av hvordan prosjektet/tiltakene skal bidra til å nå formålet og delmålene med tilskuddsordningen 
 • Tydelig beskrivelse av hvilke målgrupper som skal nås, og at disse samsvarer med målgruppene for tilskuddsordningen 
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltakene 
 • Realistisk framdriftsplan 
 • Realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og resultatmål for prosjektet 
 • At organisasjoner har kompetanse og erfaring på området og kunnskap om og evne til å bruke egnede metoder for gjennomføring av prosjektet/tiltakene 
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonale bakgrunn 
 • At søker/organisasjon har nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljøer/lokalsamfunn  
 • At frivillig arbeid skal bli brukt i gjennomføringen av tiltakene 
 • Beskrivelse av samarbeid med kommunen, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis det er relevant for tiltaket 

Dette kan dere få i tilskudd 

Det gis støtte til:  

 • Prosjekter
 • Enkelttiltak, aktiviteter i lokalsamfunn og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere, på minimum 10 000 kroner 

Kommunen kan også gi støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner.  

Veiledende satser for utmåling av driftstilskudd for lokale innvandrerorganisasjoner er:   

 • 25 000 kroner (under 30 medlemmer)  
 • 50 000 kroner (mellom 30 og 80 medlemmer)  
 • 75 000 kroner (over 80 medlemmer)  

Tildelingen av støtte baseres på antallet betalende medlemmer, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad.   

Det gis ikke støtte til: 

 • Investeringer og anskaffelser  
 • Konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte 
 • Tiltak som kun foregår utenfor Norge
 • Prosjekt/tiltaksstøtte kan ikke benyttes til generell drift av organisasjon 

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og Harstad kommune. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon. 

Hva kan tilskuddet dekke? 

Det gis støtte til tiltak og aktiviteter som:  

 • Bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet (A) 
 • Bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn (A) 
 • Stimulerer til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning (A) 
 • Bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering (A) 
 • Er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse (A) 
 • Øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, informasjon om det norske samfunnet og arbeidsrettede tiltak (B) 
 • Er ment å informere om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv (B) 
 • Styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter (B) 
 • Bidrar til å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner (B) 
 • Omfatter norsktrening. Norsktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig norsktrening. Det gis ikke støtte til norskopplæring (B) 
 • Gjennomføres i statlig mottak for asylsøkere  
 • Som bidrar til å forebygge og endre holdninger til negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (C) 
 • Mentortilbud til utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måttet bryte med familie og nettverk (C) 
 • Bidrar til likestilling og likeverd mellom kjønnene (C) Dette inkluderer:  
  • Informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant, barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene 
  • tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn 
  • Forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn 
  • Tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre 
  • Tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg, samt deres rettigheter 
  • Tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid 
  • Mentorordning til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 
  • Finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger 
  • Tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan LHBTIQ-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 
  • Tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon samt organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking 
  • Tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet 
  • Tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser 
  • Tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet 
  • Tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen 
  • Tltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll 

  Det gis ikke støtte til tiltak og aktiviteter og lignende rettet mot det offentlige i Norge. 

Aktiviteter, arrangementer og tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen. 

Slik søker dere 

Dere leverer søknad gjennom Harstad kommune sine nettsider. Søknadsskjema kommer. Søknaden skal godkjennes av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader.  

Når utbetales tilskuddsmidlene? 

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert. 
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst. 

Rapportering 

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap: 

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen. 
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. 
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2022. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.   
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av Harstad kommunes tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra Harstad kommune i forkant. 
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte. 
 • Harstad kommune, IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd). 

Rundskriv 

Lenke til rundskriv: rundskriv-1022.pdf (imdi.no)

Klageadgang 

Det er mulig å klage på kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra kommunen. 

Kontakt oss 

Maria Bøgeberg
Enhetsleder Enhet for integrering
maria.bogeberg@harstad.kommune.no
Tlf. 99357099