Hensikten med reguleringen er å regulere tomt for ny brannstasjon i Russevikveien. Planområdet ligger i Gansåsbotn sør for Harstad sentrum. Varslingsområdet utgjør ca 54 daa og dekker nødvendig areal for etablering av ny brannstasjon med tilhørende infrastruktur og uteområder. I planen inkluderes i tillegg eksisterende næringsvirksomhet innen planområdet, og mulighet for fremtidig utfylling i sjø. Planens avgrensning er vist på kartutsnittet under og vil bli endelig fastsatt gjennom planarbeidet.

Det er avklart i oppstartsmøtet at det ikke er krav om utredning etter Forskrift om konsekvensutredning.

Planvarselet med vedlegg er utsendt til berørte naboer, parter og myndigheter digitalt og er tilgjengelig på nettsidene: https://norconsult.no/kunngjoeringer. Se også vedlegg under. 

Spørsmål om planarbeidet rettes til Norconsult på tlf. 99 74 96 41.  Innspill rettes skriftlig pr. e-post til: borge.weines@norconsult.com, eller pr.post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad, innen 15.09.2024»