Telemarksforskning har fått oppdraget for Harstad kommune og skal levere en rapport på arbeidet innen utgangen av september 2024. 

På grunn av forventet reduksjon i elevtall i harstadskolen har kommunestyret vedtatt at skolestrukturen skal utredes helhetlig. Målet med utredningen er å oppnå en skolestruktur som gir forutsigbarhet de neste 10 – 15 årene.

Telemarksforskning har fått oppdraget for Harstad kommune og skal levere en rapport på arbeidet innen utgangen av september 2024. 

For å sikre en bredest mulig utredning er medvirkning internt i kommuneorganisasjonen og i lokalsamfunnet viktig. Berørte og involverte som foresatte, ansatte og tillitsvalgte gis mulighet til å bringe sine erfaringer og kunnskap inn i utredningsarbeidet. I forbindelse med arbeidet har Telemarksforskning vært i Harstad 29. og 30, hvor de gjorde seg kjent med harstadskolen og gjennomførte en rekke intervju med blant annet ansatte, tillitsvalgte og foresatte.

Det er etablert en prosjektgruppe med representasjon fra skoleeier, rektorgruppen, PPT, bygg og eiendom, økonomienheten og hovedtillitsvalgte. Prosjektgruppen, som består av representanter fra skoleeier, rektorgruppen, PPT, bygg og eiendom, økonomienheten og hovedtillitsvalgte, har vært i tett dialog med Telemarksforskning. 20. juni orienteres Utvalg for oppvekst og kultur om status i arbeidet. 

I møte vil det bli orientert om utredningsområder for det videre arbeidet. Alle foreslåtte områdene vil bli grundig utredet før endelig rapport leveres 30. september. Etter at rapporten er levert behandles den politisk før den sendes den ut på bred høring. Endelig politisk behandling vil skje i kommunestyret 5. desember.


Oppsummering av prosjektet som ser på skolestruktur i Harstad kommune

Harstad kommune har gitt i oppdrag til Telemarksforskning å gjennomføre en utredning av skolestrukturen for å tilpasse den til fremtidige behov. Dette inkluderer å kartlegge og evaluere dagens skolestruktur, foreslå strukturalternativer, og komme med anbefalinger for en mer kostnadseffektiv og kvalitetsmessig opprettholdelse av skolesystemet. Det er gjennom hele prosjektet tett samarbeid med nøkkelinteressenter for å sikre forankring og kompetanseoverføring. Telemarksforskning var i Harstad 29. og 30, hvor de gjorde seg kjent med harstadskolen og gjennomførte en rekke intervju med blant annet ansatte, tillitsvalgte og foresatte. . Alle foreslåtte områdene vil bli grundig utredet før endelig rapport leveres 30. september. Etter at rapporten er levert behandles den politisk før den sendes den ut på bred høring. Endelig politisk behandling vil skje i kommunestyret 5. desember.

Kort analyse

Harstad kommune står overfor en reduksjon i elevtall og en demografisk endring, noe som gjør det nødvendig å evaluere og muligens omstrukturere skolesystemet. Det nåværende systemet må vurderes for å sikre at det fortsatt kan møte fremtidens behov på en effektiv måte. Denne evalueringen omfatter både den fysiske kapasiteten til skoleanlegg, deres pedagogiske egnethet, og de miljømessige konsekvensene.

Hva skal utredes

Telemarksforskning skal kartlegge eksisterende skolestruktur og identifisere styrker og svakheter.

Det skal også evalueres skoleanleggenes kapasitet og egnethet. 

Det er avklart med prosjektgruppen at følgende strukturendringer skal utredes: 

 • 5.-7. trinn Sørvik skole flyttes til Kila skole.
 • Sørvik skole blir oppvekstsenter.
 • Medkila skole, Kanebogen skole og Seljestad barneskole blir redusert til 2 skoler.
 • Ungdomstrinnet ved Lundenes skole flyttes til Hagebyen skole.
 • Stangnes ungdomsskole legges ned og elevene overføres til de øvrige ungdomsskolene.

Utredningsområdene innebærer endringer/justeringer av skolekretsgrenser.

Strukturalternativer

Basert på utredningene, skal det lages en analyse av minst to alternative strukturer i tillegg til dagens struktur (nullalternativet).Her vil det være fokus på kapasitetsbehov, investeringsbehov, samt pedagogiske og miljømessige konsekvenser.

Det skal også ses på demografisk utvikling og kartlegge demografiske trender i kommunens by- og kommunedeler for å forutse fremtidig skolekapasitet.

Det skal legges frem forslag til tiltak for å oppnå en mer kostnadseffektiv drift av skolene uten å gå på bekostning av kvaliteten.

Spesialpedagogikk

Telemarksforskning skal også se på spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Ressursbruken i spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning skal evalueres for å finne måter å redusere kostnadene på.

Metodikk

Prosjektet vil bruke en velprøvd metodikk med fire hovedfaser.

1. Planlegging og mobilisering

 • Etablering av prosjektet og felles forståelse for mål og omfang.
 • Utarbeidelse av detaljert prosjektplan.

2. Kartlegging og Informasjonsinnhenting

 • Samle og analysere informasjon fra relevante dokumenter og intervjuer.
 • Identifisere gap i nåværende skolestruktur mot fremtidige behov.

3. Detaljert evaluering og tiltak

 • Fokusere på prioriterte områder for dypere innsikt.
 • Utvikle anbefalte tiltak basert på evalueringen.

4. Utarbeidelse av sluttrapport

 • Ferdigstille en rapport som presenterer analyser, hovedfunn, vurderinger og anbefalinger.
 • Forslag til tids- og gjennomføringsplan for de foreslåtte strukturalternativene.

Anbefalinger

Til slutt skal Telemarksforskning evaluere ulike strukturalternativer og deres konsekvenser for å identifisere den beste fremtidige skolestrukturen. Dette inkluderer endringer som justering av skolekretsgrenser og omstrukturering av spesifikke skoler. 

Denne utredningen vil gi Harstad kommune et grunnlag for å ta informerte beslutninger om fremtidig skolestruktur, som vil sikre både kostnadseffektivitet og kvalitet i utdanningstilbudet.