Endringen medfører at Bebyggelsesplan for gnr 64/bnr93, Trondenesvn. 106, planid 443 og del av reguleringsplan for FV 6 Hagebyveien, planid 612 erstattes av reguleringsplan for Trondenes boligpark 2, planid 662.

Les vedtaket her. 

Endringen er gjennomført som forenklet endring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14, andre ledd.

Vedtaket kan påklages etter pbl § 1-9, jf. § 12-12 og forvaltningslovens regler om klage. Ev. klage sendes Harstad kommune – Hársttáid suohkan c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller som e-post til: postmottak@harstad.kommune.no

Fristfor klage er 3 uker.