Kommunestyret har i møte 27.06.2024, sak 099/24 vedtatt detaljert reguleringsplan Grønlia boligfelt – planid 774.

Hensikten med planen er å legge til rette for 346 boenheter med tilhørende infrastruktur. Det legges opp til frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Planen inkluderer eksisterende bebyggelse i Strupen. Reguleringsplanen har vært to ganger på offentlig ettersyn; oktober-november 2022 og januar-februar 2024. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til formål nåværende bolig og bebyggelse/anlegg. Planen er i tråd med disse formålene.

Kommunestyrets vedtak og sakens dokumenter finnes her:

Dokument 23/569 - Merknads- og sluttbehandling - Detaljregulering Granlia boligfelt - planid 774

arealplaner.no | 774

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller postmottak@harstad.kommune.no

Klagefrist 15.08.2024.