Hensikten med planarbeidet er å regulere restarealet til Vågsfjord Eiendom, som ikke inngår i vedtatt detaljreguleringsplan for del av Harstad skipsindustri - Sentrum syd/Sør-Troms vg. skole, planid 797.

Formålet med planarbeidet er at utnyttelsen på eiendommene skal ha samme formål og utnyttelse og henge naturlig sammen på begge sider av plangrensen mot plan 797. Dette medfører både endring av reguleringsformål fra næring til næring/tjenesteyting og økning av byggehøyder innenfor det nye planområdet.

Har du innspill?

Planforslaget med kart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken kan ses her: Dokument 23/6386 - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Vågsfjord eiendom, HSI midt - planid 826

I tillegg kan planforslaget ses i kommunens planregister her: arealplaner.no | 826

Merknader til planforslaget må påføres saksnummer 23/6386 og sendes kommunen på e-post til postmottak@harstad.kommune.no eller til Harstad kommune c/o postmottak,

Postboks 1000, 9479 Harstad innen 30.08.2024.