I starten av 2022 skal det for første gang opprettes et eget Integreringsråd i Harstad kommune. Integreringsrådet skal fungere som et høringsorgan som skal orienteres og uttale seg om aktuelle saker på integrerings- og inkluderingsfeltet i kommunen. Integreringsrådet har også ansvar for å bidra med sin kompetanse og erfaring i videreutviklingen av kommunens integreringstjenester.

Dialog og medvirkning

- I dag har vi blant annet allerede et ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede i Harstad. Ved opprettelsen av et eget integreringsråd legges det dermed til rette for nødvendig dialog og medvirkning, og at personer med innvandrerbakgrunn aktivt selv kan delta i lokaldemokratiet og påvirke saker som har betydning for eget liv og hverdag, sier leder for integreringsenheten, Maria Bøgeberg.

 - Harstadsamfunnet trenger deres stemmer og deltakelse, og det trengs en bred og tett dialog der innvandrere selv kan få dele kunnskap og erfaringer og mene noe om hva som er viktig for å løse morgendagens utfordringer.

Bred sammensetning av medlemmer

Integreringsrådets medlemmer skal være bredt sammensatt, og skal bestå av til sammen 9 medlemmer: 5 personer med innvandrerbakgrunn som representerer ulike nasjonaliteter/ innvandrermiljøer i Harstad, 2 folkevalgte fra de politiske partiene, samt 2 representanter fra frivillige lag og foreninger som aktivt jobber med integreringsspørsmål. 

- En såpass bred sammensetning av medlemmer med ulik bakgrunn og kompetanse vil bidra til kreativitet og nytenking rundt kommunens integreringstjenester. Erfaringer fra andre kommuner viser at ved å aktivt involvere personer som selv vet hvor «skoen trykker», bidrar man både til å styrke lokaldemokratiet og bidra til et helhetlig perspektiv på integreringsspørsmål i lokalsamfunnet.

Ber interesserte om å melde seg

- Vi oppfordrer absolutt alle som ønsker å sitte i Integreringsrådet om å melde sin interesse. Søknad som forteller litt om deg seg og hvorfor du ønsker å stille til valg kan sendes til: maria.bogeberg@harstad.kommune.no.

Innvandrerorganisasjoner, frivillige lag og foreninger og enkeltpersoner har også mulighet til å fremme forslag på kandidater, så dersom man vet om personer som kunne egne seg til å sitte i Integreringsrådet så er det bare å melde inn aktuelle kandidater.

Frist for å sende inn søknad er den 19. januar, og det er valgkomiteen som har ansvaret for å videre innstille kandidater på valg til kommunestyret. Integreringsrådet velger selv leder og nestleder for et år av gangen.

For spørsmål eller andre henvendelser kan leder for integreringsenheten, Maria Bøgeberg kontaktes direkte.