Medlemmer

Faste medlemmer

 • Mai Britt Lindstrøm (FrP), leder. E-post: maja@trofi.no Tlf: 905 36 337
 • Helga Kaarbø (V)
 • Rune Stenstrøm (H)
 • Charlotte Espejord (FrP)
 • Leif Lysvik (AP)

Varamedlemmer - FrP

 1. Oddgeir Klausen
 2. Hilde Marie Simonsen
 3. Jan Rune Lorentzen
 4. Mette Eriksen

Varamedlem - V

 • Kent Åke Jensen

Varamedlem - H

 • Kjersti Karijord Smørvik

Varamedlem - AP

 • Tor Dale

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan. Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften.

Kontrollutvalget skal:

 • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte
 • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
 • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
 • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
 • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget tar imot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre. Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på. Kontrollutvalget er ikke en klageinstans og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak. Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer.

Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget utføres av K-Sekretariatet IKS, avdelingskontor Harstad
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad
Telefon: 77 02 61 66/480 38 383
E-post: tage@k-sek.no

Hovedkontor:

Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes
Telefon: 77 87 10 66/951 04 251
E-post: bjorn-harald@k-sek.no

Revisjon for Harstad kommune utføres av KomRev NORD IKS, hovedkontor Harstad
Postadresse: Postboks 823, 9488 Harstad
Telefon sentralbord: 77 04 14 00
Telefon oppdragsansvarlig revisor: 77 04 14 05/916 06 059
E-post oppdragsansvarlig revisor: inge.johannessen@komrevnord.no

Møteplan 2019:

12.02.2019
12.03.2019
23.04.2019
27.05.2019
18.06.2019
03.09.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
 

Innkallinger 2019

Saksdokumenter 2019

Møteprotokoller 2019

Sakslister 2018

Møteprotokoller 2018

Sakslister 2017

Møteprotokoller 2017

Sakslister 2016

Møteprotokoller 2016

Sakslister 2015

Møteprotokoller 2015

Sakslister 2014

Møteprotokoller 2014

Sakslister 2013

Møteprotokoller 2013