Skal bidra til å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet.

 • Tilby lavterskel (gratis) behandlingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper.

 • Inngå i forpliktende tverrfaglig og flerfaglig samarbeid, gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell og tjenester.

 • Drive system- og samfunnsrettet arbeid som plan- og utviklingsarbeid.

 • Gi veiledning og fagstøtte til øvrig personell.

 • Gjennomføre helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø.

Tilbud til gruppen 0 - 20 år:

Tre kommunepsykologer arbeider med barn og ungdom fra 0-20 år.  Det kreves ingen henvisning. Ca. 40 % av arbeidstiden er avsatt til individuelle samtaler.

 • Behandlingstilbud

  • Kartleggingssamtaler og korttidsbehandling av lettere til moderate psykiske vansker- inntil 5 timer. Ved behov, samarbeider med foreldre, helsesøstre, familieterapeut, fastleger, PPT, lærere, barnehagepersonell og barnevern - samarbeid forutsetter samtykke.

  • Ved akutte situasjoner som involverer barn og familier i krise kan kommunepsykolog/helsesøster kontaktes for rask psykisk helsehjelp.

 • System- og forebyggende arbeid (ca. 60 % av stillingene)

  • Rådgivende funksjon om psykisk helse for de som har med barn og unge å gjøre (foreldre, lærere, barnehageansatte, helsesøstre, fastleger, PPT, barnevern etc.).

  • Bidrar med opplæring og veiledning i psykisk helsearbeid for skoler og barnehager, medvirke i bruker/selvhjelpsgrupper i regi av kommunen og delta på tverrfaglige team. Per i dag tilbys tverrfaglige konsultasjonsteam til alle skolene i kommunen i tillegg til tverrfaglig konsultasjonsteam for barn i førskolealder. Kommunepsykologen er en del av kommunens psykososiale kriseberedskap.

Tilbud til gruppen 20 (18) år og eldre

To kommunepsykologer jobber med voksne. Samarbeider med den kommunale psykiatritjenesten. Bidrar til å øke den faglige kompetansen i kommunen.

 • Lavterskeltilbud. Pasientene kan selv ta kontakt eller bli henvist av helsepersonell. Tilbudet består av 1 til 5 timer for hvert enkelt pasientforløp og skal omfatte pasienter med lette til moderate psykiske lidelser.

 • Jobber også sammen med psykiatrisk hjemmetjeneste og bokollektivet som ligger under Omsorg Stangnes. Kommunepsykologene arbeider her med hele spekteret av psykisk helseproblematikk hos tjenestens brukere. Psykologtjenesten skal brukes til veiledning, oppsøkende virksomhet, kartleggings- og behandlingssamtaler, oppfølging og evaluering. Det jobbes i tillegg med utvikling av gruppetilbud for tjenestens brukere.

Psykologene er tilknyttet Korttids-/KAD-avdelingen på Helsehuset i Heggen allé, hvor det gis tilbud til inneliggende pasienter og pårørende i form av veiledning og samtaler videre opplæring av personell.

Psykologer:

 • Solveig Liland, psykolog barn og unge
 • Anita Rimpi, psykolog barn og unge
 • Kristian Hartmann , psykolog barn og unge
 • Sverre Johannes Lind, psykolog voksen
 • Bjørn Anders Karstensen, psykolog voksen

Telefon:
77027730

Postadresse:
Heggen Legesenter
Postmottak
9479 Harstad

Besøksadresse: 
Heggen legesenter
Heggen alle 13
9406 Harstad

Hvordan finne frem:
Kjør mot sykehuset/Folkeparken, ta til venstre i første kryss inn på Heggen allé, kjør langs veien helt til den svinger nedover mot St. Olavsgt, sving til venstre igjen. Det er merket parkering til legesenteret. Evt kan du kjøre St.Olavsgate og ta veien opp ved siden av Olavsgården, du må da svinge til høyre rett etter du har tatt av. Du finner oss i underetasjen av gamle Harstad sykehjem, mot Olavsgården.