Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Miljø/Prosjekter/Overvåking av forurensning i havna

Overvåking av deponi og tildekkingslag i Harstad havn

Harstad kommune inngikk i 2012 et samarbeidsprosjekt med Kystverket om miljøopprydding og farledsutdyping av havna, med bakgrunn i de høye konsentrasjonene av miljøgifter som ble funnet i havnebassenget. Prosjekt «Ren Harstad havn» er nå avsluttet.

Miljømålet for prosjektet var å tilstrebe tilstandsklasse III (moderat) eller bedre for de prioriterte miljøgiftene kadmium, kvikksølv, bly, PAH16 og PCB7. Forurenset sjøbunn ble enten tildekket eller tatt opp og deponert i et sjøkantdeponi i Seljestadfjæra. «Ren Harstad havn» ble finansiert av Miljødirektoratet, Harstad kommune og Kystverket, og ferdigstilt i februar 2014. Les mer om prosjekt Ren Harstad Havn her.

Overvåking av forurensningssituasjonen

Nå som prosjektet er avsluttet, er Harstad kommune ansvarlig for å gjennomføre årlig miljøovervåking av strandkantdeponiet på Seljestad og av selve tildekkingslaget. Kommunen har engasjert Multiconsult AS for å gjennomføre overvåkingen.

Overvåkning av deponiet gjennomføres med:
1. utsetting av passive prøvetakere og blåskjell utenfor deponiet, og
2. dykkerinspeksjon av kaifront, spuntfot og erosjonssikring

Overvåking av tildekkingslaget gjennomføres med:
1. prøvetaking og kjemisk analyse av overflatesedimentene, og
2. dykkerinspeksjon av tildekkingslagets utbredelse og tykkelse.

Dersom overvåkingen påviser utlekking fra deponiet, må tiltak igangsettes etter at utlekkingsstedet er lokalisert. Tiltakene skal sørge for at utlekkingen stanses og ikke kan forekomme igjen.

Dersom overvåkingen påviser en økning i miljøgiftinnholdet i tildekkingslaget, må kilden til forurensningen kartlegges og stanses. Når kilden er stanset må det vurderes om omfanget er så omfattende at tiltak er nødvendig.

Dersom mektigheten på tildekkingslaget minker må det vurderes om etterfylling av tildekkingsmasser er nødvendig.

Tilstand

I Multiconsults rapport fra juni 2015 ble det avdekket at området innerst ved hurtigbåtkaia på nytt er forurenset, med blant annet kvikksølv i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse V (svært dårlig). Undersøkelsene indikerer at både tildekkingslag og erosjonssikring i dette området er borte på grunn av propellerosjon.

Harstad kommune planlegger derfor å få tilført nye tildekkingsmasser i området innerst ved hurtigbåtkaia. Det skal også gjennomføres erosjonssikring av egnet kvalitet med hensyn på propelloppvirvling. Retildekkingen skal koordineres med rivnings- og utbyggingsarbeidet som pågår i havna. Gjennomføring av tiltaket vil mest sannsynlig være innen utgangen av 2016, etter avtale med Harstad Havn KF.

Multiconsults overvåkningsrapporter:

Overvåkning deponi 1. - 2. kvartal 2015

Overvåkning tildekkingslag 2. kvartal 2015

Overvåkning deponi 1. - 2. kvartal 2016

Overvåkning tildekkingslag 2. kvartal 2016

 

12. juli 2016
Sist oppdatert: 20. september 2016
Powered by CustomPublish AS