Rett til personvern og taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan (enheter, kontorer og andre som forbereder saker og fatter vedtak), plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til den som opplysningen gjelder. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre avdelinger og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. I utgangspunktet skal vil vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til avdelingen det gjelder om det er feil.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Videreformidling

Vår policy er at vi ikke skal selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art, om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

Informasjonssikkerhet

Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Vi sikrer at kun de som har et tjenestelig formål får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt følges dette grundig opp.

Du bør ikke sende sensitive opplysninger til kommunen i e-post eller vedlegg til e-post, men heller i vanlig brev eller "Send sikkert til Harstad kommune", da slike e-poster kan overvåkes av 3.part.

Analyseverktøy for webstatistikk

Harstad kommune bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for www.harstad.kommune.no er det Harstad kommune som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet www.harstad.kommune.no. Harstad kommune har imidlertid valgt å benytte en funksjon som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Opplysningene du leverer fra deg på disse nettsidene

I forhold til en del tjenester på disse nettsidene vil du kunne bli bedt om å oppgi personopplysninger.

  • Nyhetsbrev: Vi ber da om e-postadressen din for å vite hvor vi skal sende nyhetsbrevet. Denne informasjonen blir slettet fra våre systemer hvis du velger å melde deg av nyhetsbrevet. Denne informasjonen vil heller ikke utleveres til 3-part uten ditt samtykke.
  • Våre elektroniske skjema leveres av et firma som Kommuneforlaget AS. For å kunne benytte deg av disse skjemaene er du nødt til å samtykke til deres personvernerklæring. Alle data overføres kryptert mellom din datamaskin og Kommuneforlaget sine servere. Sikkerhetsnivået er det samme som i de fleste nettbanker (128 biters SSL-kryptering). Rett til innsyn i og muligheten for å korrigere unøyaktige opplysninger gjelder også her.

Kontakt med kommunene om personvern

Dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med vår kvalitetsrådgiver, Birgitte Hangeland, på telefon 77 02 60 24, eller på e-post: birgitte.hangeland@harstad.kommune.no.

 

Aktuelle lenker