Aldring og Helse (Nasjonal kompetansetjeneste) har utviklet et kompetanseprogram for ansatte som arbeider innen demensomsorgen og som kalles Demensomsorgens ABC. Dette programmet foregår over 2 år. I løpet av disse 2 årene arrangeres det 4 fagsamlinger der Aldring og Helse bidrar med forelesing. For hvert av årene skal den ansatte på fritiden lese 11 faghefter med forskjellig fagtema. De ansatte møtes i arbeidsgrupper  hver måned der de sammen diskuterer, reflekterer, veileder og forklarer for hverandre. Tema de har forberedt seg på danner grunnlag for refleksjon, og det brukes praksiseksempler for læring og utvikling.

Harstad kommune har søkt og mottatt midler fra Helsedirektoratet til kompetansehevende tiltak innenfor demensomsorgens ABC.

Tilskuddet er gitt i henhold til føringer fra Stortingsmelding 26 (2014-2015) Omsorg 2010. Tilskuddet er et viktig bidrag for at kommunen skal kunne drive slik kompetanseheving.

 

Helse og omsorgssektoren har siden 2008 gjennomført kompetansetiltak innenfor demensomsorgen ved flere av kommunes sykehjem. I år er dette utvidet til også å gjelde hjemmetjenesten.

Det har i løpet av 3 dager deltatt ca 60 ansatte som alle ønsker å være med på å utgjøre en positiv forskjell for demente i Harstad kommune.

 

For informasjon om kompetanseprogrammet «Demensomsorgens ABC»

http://www.aldringoghelse.no/startside/abc-opplaering-1

 

For informasjon om hva Demens er;

http://www.aldringoghelse.no/?PageID=3410

 bilde.jpg