Utedors arrangementer.jpg

Veileder for utendørs arrangementer i Harstad er revidert og ble vedtatt av kommunestyret 28.05.2020.

Du finner veilederen her med informasjon om søknadsprosedyre, samt lenke til elektronisk søknadsskjema.

I forbindelse med koronapandemien har vi forståelse for at det kan være vanskelig å planlegge arrangementer. Vi vil derfor behandle søknader selv om oppgitt søknadsfrist ikke overholdes. Det må allikevel påregnes 14 dagers behandlingstid, og søknader behandles ikke i juli. NB! Endring av søknadsfrist gjelder ikke søknader om skjenkebevillilng.


Krav om ekstra tiltak i forbindelse med koronapandemien

Les mer om krav til arrangementer, gruppestørrelser og avstand på helsedirektoratets hjemmesider.

Søker bes om å beskrive planlagte smitteverntiltak som vedlegg til melding/ søknad om utendørsarrangement.


Om veilederen

Hvert år avvikles en rekke utendørs arrangementer i kommunen, fra større private fester til musikkfestivaler og tivoli. Slike begivenheter er søknads – eller meldepliktige etter flere lover og forskrifter, blant annet politilovens § 11 og Brann – og eksplosjonslovens § 7.

I tillegg til å sikre at viktige sikkerhets - og beredskapshensyn blir ivaretatt under arrangementet har politi og kommune ansvar for å beskytte kommunens innbyggere mot helseskadelig støy.

For arrangement som innebærer bruk av høyttalere eller som vil medføre mer støy enn normalt må det derfor søkes til politiet om tillatelse til dette. Helsedirektoratet har, i samarbeid med relevante fagmiljøer, utarbeidet en nasjonal veileder til arrangører og kommuner (IS- 0327) for vurdering av lydnivå når musikkhøyttalere brukes. Denne legges til grunn ved behandling av søknader om arrangement som innebærer musikkstøy.

I Harstad er det satt begrensning for antall arrangementer som kan medføre at naboer utsettes for støyplage, samt at tidsrommet for slike arrangementer er regulert. Som hovedregel skal konserter/ bruk av høyttalere avsluttes før kl 23.00, men det åpnes for søknad om dispensasjon for store arrangementer som er allment tilgjengelig.

Denne veilederen er ment å gi praktiske tips og informasjon til arrangører om hvilke tillatelser som kreves i forbindelse med utendørsarrangement, og hvor man skal henvende seg for å få veiledning.