Dermed er det klart for å gå videre med realiseringen av nytt forretningsbygg på området. 

Hovedhensikten med planen er å legge til rette for etablering av et forretningsbygg med tilhørende adkomst, kjøreveg, fortau og parkering.

Planområdet liggerpå Seljestad, øst for Rv 83, rett sør for Harstad sentrum.Planområdet ligger på en utfylling i sjø ved Klubben. Området har i dag varierende arealbruk med handel, kontor, småindustri, lager, kaiområder, bensinstasjon og parkeringsanlegg. Bebyggelsen består av flere store bygningsvolumer med varierende størrelser, utforming og farge- og materialbruk. Selve planområdet er en ubebygd, flat utfylling i sjø, som er godt synlig fra sjøen og bebyggelsen på vestsiden av Gansåsen. Planområdet fremstår i dag som en fylling uten vegetasjon. Planområdet har et samlet areal på 14 650 m².

Planforslaget er utformet i tråd med forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Endringene som er utført i planbestemmelsene er av en slik karakter at det ikke vil være behov for nytt offentlig ettersyn og kommunestyret kan derfor fatte vedtak i saken. 
I innstillingen heter det at: Det foreligger ikke innsigelse fra overordnet sektormyndighet og kommunestyret kan fatte endelig vedtak i saken. Med bakgrunn i dette anbefales utvalg for plan og næring å vedta kommunedirektørens tilrådning og innstille på positivt planvedtak til kommunestyret.

Innstillingen ble vedtatt slik man kan lese her.