Hovedformålet med planen er å legge til rette for å bygge videregående skole med tilhørende idrettsbygg. En betydelig del av arealet til næringsformål i gjeldende plan omreguleres til undervisningsformål og idrettsformål. En del av resterende areal reguleres til uteoppholdsareal, som skal være en del av skolens uteareal. Adkomst til området blir fra Margrethe Jørgensens vei via Klubbveien og Klubben. Parkering skal i all hovedsak skje i parkeringshus. Den kommunale parkeringsplassen mellom dagens parkeringshus og Margrethe Jørgensens vei reguleres til parkeringshus.

Hovedformålene innenfor planområdet er undervisningsformål, idrettsanlegg og næring/tjenesteyting. En del av arealet som i gjeldende plan er avsatt til byggeformål, reguleres til uteoppholdsareal som forutsettes parkmessig opparbeidet.  For øvrig blir parkeringsformål opprettholdt for eksisterende parkeringshus og for kommunens eiendom nærmest Margrethe Jørgensens vei. Planen legger til rette for at det kan bygges parkeringshus på den kommunale tomta. 

Planforslaget ivaretar kjøreadkomster til både den nye og den eksisterende bebyggelse innenfor planområde og viderefører eksisterende og regulerer nye gang-/sykkelveier/fortau for å ivareta myke trafikanter både innenfor planområdet og i tilstøtende områder. Det er også sikret at «Stien langs sjøen» skal etableres gjennom området og det er avsatt areal for busstopp innenfor området. 

Planforslaget ivaretar også ny og eksisterende infrastruktur i området ved at det avsettes hensynssoner for å sikre disse. Planen gir rammer for tomteutnyttelse innenfor planområdet og ivaretar lek- og uteoppholdsarealer, adkomstforhold og trafikale forhold. Planområdet er lokalisert på søndre del av tidligere industriområdet til Harstad Skipsindustri, like sør for Harstad Sentrum, der skroghallen (”Brunosten”, revet i 2018) sto. Området har atkomst fra Margrethe Jørgensens vei, via Klubbveien og Klubben. 

Store deler av planområdet er flatt og uten bebyggelse. Sørvest i planområdet ligger et næringsbygg, sør i planområdet ligger et parkeringshus og en kommunal parkeringsplass som grenser til Margrete Jørgensens vei. Mot nord grenser planen til areal som er regulert til næringsbebyggelse og mot sørøst grenser planen til næringsområde som er bebygget med to store anlegg, administrasjonsbygget til Equinor og et næringsbygg. Mot nordvest grenser planen til eldre næringsbebyggelse langs Klubbveien og i nordøst til sjøen. Planområdet har et samlet areal på 31 558 m².  

Av Sentrumsplanen fremgår det at gjeldende detaljreguleringsplan skal gjelde for planområdet. Planforslaget berører deler av følgende 3 reguleringsplaner: Reguleringsplan for området er Harstad Skipsindustri / Sentrum syd, vedtatt 30.04.2014, PID 598, reguleringsplan for Sjøkanten senter, PID 525, vedtatt 04.09.2014 og reguleringsplan for HSI Sentrum Nord, PID 687, vedtatt 31.10.2019. Innenfor planområdet skal det legges til rette for å bygge videregående skole, idrettshall og bygninger for næring/tjenesteyting. Det er lagt opp til høy utnyttelse av området med tillatte byggehøyder som er noe høyere enn høyden på industribygg som har vært i området tidligere. Utnyttingsgraden er satt til 100 % på offentlig formål og idrettsformål, og 80 % på næringsformål. Utnyttingsgraden er satt høyt for å ha fleksibilitet i den videre planleggingen.  

Du kan lese mer i saksfremlegget til kommunestyret