§ 1 – Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene med møtereferater på følgende måter:

  • Kila skole hjemmeside (skolens elektroniske infokanal)
  • Visma
  • Via klassekontakter

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Hver klasse velger en klassekontakt og en vara i henhold til valgordning. Klassekontakten er medlem av skolens FAU, varakontakt er vara til FAU. På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte:

1) FAU-året går fra september til september. Styret velges på FAU-møtet i september.

2 a) Følgende trinn velger fast klassekontakt og fast vara for 2-årsperiode: 1. trinn, 3. trinn, 5. trinn, 8. trinn.

2 b) Følgende trinn velger fast klassekontakt og fast vara for 1-årsperiode: 7. trinn og 10. trinn

3. Valg av klassekontakter og vararepresentanter gjøres i utgangspunkt i foreldremøter hver vår, eller på første foreldremøte på høst, og senest 10. september.

4. Bare ett medlem av hver familie/husstand kan være klassekontakt/vara i FAU.

5. Sittende FAU-leder har ansvaret for å sette i gang det nye FAU i september.

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær. Disse utgjør arbeidsutvalget. Resterende representanter er styremedlemmer.

FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget (SU).

Leder er medlem i Harstad kommunale foreldreutvalg – HKFU – med FAU-nestleder som personlig vara.

Leder er medlem av Skolens Miljøutvalg.

§ 4 – Arbeidet i FAU

FAU på vår skole skal jobbe for at Kila skole skal ha et godt skolemiljø. Vi skal bidra til et godt læringsmiljø for elevene og til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU på vår skole har et årshjul som viser hvilke faste aktiviteter som skal foregå gjennom skoleåret og hvem som har ansvaret for dem. Årshjulet viser samarbeidet skole- FAU. I tillegg kan hvert enkelt FAU velge å arbeide i ulike fokusgrupper. Dette settes da inn i årshjulet. Årshjulet oppdateres i henhold til aktiviteten i sittende FAU.

§ 5 - Møter

FAU har møte 5 ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU.

FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede. Vedtak krever simpelt flertall – med unntak av vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbel stemme.

§ 6 – Økonomi

FAU velger en økonomiansvarlig som sammen med en representant for skolen har ansvaret for FAU sin konto. Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer skolens elever til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på siste FAU-møte på våren.

§ 7 – Taushetsplikt

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

§ 8 – Konflikter i FAU

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum. FAU på vår skole møter konflikter på følgende måte:

- FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede. Vedtak krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbel stemme

- FAU-leder plikter å melde konflikten til rektor, som skal bidra til konfliktløsning.

§ 9 – Rektors rolle

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.

§ 10 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen

FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolens Miljøutvalg (SMU).

§ 11 – Endringer av vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer.

Endring av vedtekter krever 2/3 flertall.