Det foreligger søknad, datert 21.03.22, fra Multiconsult på vegne av tiltakshaver Holstneset Eiendom AS, om endring av reguleringsplan for Holstneset, planid. 614, vedtatt 21.04.2016. L12

Bakgrunnen for søknaden er at det i forbindelse med etablering av byggetrinn 2 på Holstneset ble avklart at eksisterende renovasjonsanlegg er for lite for det kommende byggetrinnet. Renovasjonsanlegget ønskes derfor utvidet med ytterligere 3 nedgravde tanker på nordsiden av etablert anlegg. Ønsket areal for utvidelse vil være ca. 2x6 meter. Som følge av endringen omreguleres 12 m² av regulert lekeplass, f_BLK3, til renovasjonsanlegg.

På oppstartsmøtet ble det påpekt at regulert gangvei o_SGG2 er angitt med feil eierform i plankartet, og det ønskes at eierform endres til felles i tråd med eierform for øvrige samferdselsanlegg i området. 

Les vedtaket her