Utvalget for plan og næring vedtok 17.08.22 at forslag til planprogram kommunedelplan mobilitet og kommunikasjon jfr. plan- og bygningslovens § 11- 13 legges ut til høring, jfr. plan- og bygningslovens § 11- 14. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet jfr. plan- og bygningslovens § 11 -12. 

Kommunedelplan mobilitet og kommunikasjon skal erstatte og samordne en rekke eksisterende kommunale planer og strategier innenfor temaet transport, kommunikasjon og mobilitet, og samle dem i én prosess. Hensikten er å forenkle planprosessene innen dette fagfeltet, men også tydeliggjøre prioriteringer mot klima-, miljø-, og folkehelserettede løsninger. Det er utarbeidet et planprogram. Her gjøres det bl.a. nærmere rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. 

Les dokumentet her

Eventuelle merknader må framsettes skriftlig innen 10.11.22 og sendes til: 

Harstad kommune v/ drift- og utbyggingstjenesten
Postmottak
9479 Harstad

Merknader kan også sendes på epost: postmottak@harstad.kommune.no  

Brev merkes med saksnummer 2022/2622