Utvalget for plan og næring vedtok på møte 16.02.2022 at forslag til planprogram hovedplan vann og avløp jfr. plan- og bygningslovens § 11-13 legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet jfr. plan- og bygningslovens § 11-12.

Hovedplan vann og avløp skal gjennomføres som en kommunedelplan, og skal være et aktiv politisk og administrativt styringsredskap som rulleres ved behov. Det er utarbeidet et forslag til planprogram. Her gjøres det bl.a. nærmere rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

Eventuelle merknader må framsettes skriftlig innen 07.06.22 og sendes Harstad kommune v/ drift- og utbyggingstjenesten, Postmottak, 9479 Harstad

Brev merkes med saksnummer 2022/688.

Dokumenter i saken: