I forbindelse med utarbeiding av en egen kommunedelplan for Øyriket skal det foretas grunnundersøkelser på Grøtavær og Lundenes. Grunnundersøkelsene vil foretas av GeoNord AS og foregå i uke 16 og 17 med oppstart på de kommunale eiendommene på Lundenes.

Områdene undersøkes for å kartlegge hvilke typer grunnmasser det er i grunnen.

Undersøkelsene utføres med beltegående borerigg og vil bli gjennomført på en så skånsom måte som mulig. På hvert borepunkt vil det bores ett hull med ca. 5 cm diameter og boredybde kan være fra 1 meter til ned mot berg.

Aktuelle borepunkter er markert med rødt punkt.

Berørte grunneiere er varslet med eget brev.