Tallene viser:

Utvikling i sykefravær generelt
Harstad kommune har hatt en økning i sykefraværet fra 1. kvartal 2014 fra 12,1 % til 12,3 % i 1. kvartal 2015. Korttidsfravær dvs. egenmeldt sykefravær og sykemelding i arbeidsgiverperioden (1-16 dager) har gått ned hvis disse to kvartalene sammenlignes. Det har vært en nedgang i sykefraværet i gruppen arbeidstakere som er sykemeldt mellom 17 og 57 dager, mens det har vært en stor økning i gruppen arbeidstakere som er sykemeldt over 57 dager. I denne gruppen var sykefraværet 1. kvartal 2014 4,0 %, mens det i 1. kvartal 2015 var på 5,8 %.

Utvikling i sykefravær sektorvis
Hvis man ser på det sektorvise sykefraværet, har barnehagene hatt en stor økning i sykefraværet fra 13,4 % i 1. kvartal 2014 til 15,8 % i 1. kvartal 2015. Skolene har hatt en økning i sykefraværet. De hadde 1. kvartal 2014 et sykefravær på 10,9 %, mens det i 1. kvartal 2015 var på 11,5 %. Helse og omsorgssektoren har hatt en liten nedgang i sykefraværet fra 1. kvartal 2014 der sykefraværet var på 14,4 %, mens det 1. kvartal i 2015 var på 14,3 %.

Denne utviklingen krever andre tiltak enn tidligere og derfor har rådmann forsterket fokus på hvordan bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten (HMS rådgiver og hovedverneombud)og IA kontakt kan bidra aktivt og mer direkte inn mot enhetene. Alle enheter er pålagt av rådmann å forsterke fokus på sykefraværet gjennom involvering av ansatte, analysere årsak, søke bistand og lage egne tiltaksplaner med frist 15 april. Vi får tilbakemelding fra «støtteapparatet» om betydelig med pågang om bistand, deltakelse på personalmøter og støtte ifh til egne tiltaksplaner. Hovedfokus er tett på og i forkant, samtale med sykemeldte, oppfølging, aktivitetsplikt og tilrettelegging. Arbeidsmiljøutvalget vil bli informert om hva vi ser og hva som gjøres 6. mai 2015.