Den 2. oktober 2019 ble det sendt ut melding om utvidelse av utredningsområdet med 304 km2. Bakgrunnen for utvidelsen av utredningsområdet er funn av sjeldne korall- og ruglforekomster, som vi ønsker å inkludere i verneforslaget. Nytt utredningsområde blir på 1964 km2. Utredningsområdet berører Andøy kommune i Nordland fylke og Harstad, Tranøy og Torsken kommuner i Troms fylke.

Verneplanprosessen vil følge Miljødirektoratets rundskriv: T-2/15 Saksbehandlingsregler ved områdevern etter naturmangfoldloven (§§ 41-43). Utredningsområdets store størrelse gjør at verneplanen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Verneplanprosessen er skissert punktvis i kolonnen til høyre. Møtereferater og relevante dokumenter er lagret under sine respektive punkter.

Les mer her: https://www.fylkesmannen.no/andfjorden/

Nettkart over området:

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3eb7b43bfea34c2fbbcee91b31f62cfd&extent=482927.841%2C7647772.9558%2C627877.4642%2C7729730.453%2C25833

Nedlasting av forslag til utredningsprogram

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-nordland/dokument-fmno/miljo-og-klima-dokumenter/verneomrader/marin-verneplan/andfjorden/forslag-til-utredningsprogram-02.10.2019.pdf