Aktivitetene skal være relatert til gårdsdrift og kontakt med/besøk av dyr. Gårder som ønsker å bidra med aktivitetsfremmende og ensomhetsforebyggende tiltak overfor målgruppen, oppfordres til å levere tilbud til Harstad kommune. Tiltakene forventes å være i aktiv drift i perioden mai/juni-november 2021.

Mål og kravspesifikasjon

Overordnet mål:

Motvirke ensomhet og nedsatt aktivitetsnivå blant beboere i sykehjem og bosenter, brukere av dagaktivitetstilbud for eldre og hjemmeboende eldre over 67 år.

Delmål 1: Besøk av gårdsdyr og mulighet til å besøke gård.
Beboere i sykehjem, bosenter og dagaktivitetstilbud skal få mulighet til aktivitet gjennom kontakt med gårdsdyr og besøk på gård. Aktivitetene skal bidra til opplevelse av mestring, sansestimulering og gode minner.

Ramme: Inntil kr. 410.000.

Delmål 2: Aktivitetstilbud til fast brukergruppe på gård.

Tilbud om gårdsbesøk for å motvirke ensomhet og nedsatt aktivitetsnivå blant hjemmeboende eldre over 67 år. Tiltaket gjelder både brukere av hjemmetjenesten og øvrige hjemmeboende eldre, som ikke har andre kommunale tjenestetilbud.

Ramme: Inntil kr. 340.000.

►Se kravspesifikasjonen


Innsending av tilbud

  • Frist for å levere tilbud: 03.05.21
  • Tilbud merkes «Tilbud – aktivitetsmidler» sendes via sikker løsning til Harstad kommune. Se mer informasjon her. Lenke direkte til sikker løsning: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/972417971 
  • Tilbud kan også sendes pr. post til:
    Harstad kommune - Hársttáid suohkan, c/o Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad
  • Ved behov for ytterligere informasjon, kontakt Katrine Edvardsen tlf.: 91 00 31 46.

Prosess for godkjenning av søknader

Kontrakt inngås etter en totalvurdering av mottatte tilbud samt dialog og kontakt, og kommunen forbeholder seg retten til å gjøre avtale med en eller flere tilbydere for å sikre best mulig måloppnåelse for målgruppen. Kjøreavstand vil være av betydning og det vil gjøres geografiske vurderinger i utvelgelsesprosessen for å sikre at flest mulig personer i målgruppen får mulighet for deltakelse. Kommunen vil velge gårder som gir best mulig «totalpakke» i forhold til beskrevne mål samt kravspesifikasjonen.


Oppfølging fra kommunen i tiltaksperioden og utbetaling av kontraktssum

50% av kontraktssum utbetales ved inngåelse av kontrakt, ytterligere 25% halvveis i kontraktsperioden og resterende 25% mot slutten av kontraktsperioden. Det forventes skriftlig rapport fra gården om gjennomførte tiltak i henhold til kravspesifikasjon. Det forventes mulighet for kontroll av deltagerliste på forespørsel.

Kommunen tar forbehold om endringer i pandemien/smittesituasjon som medfører at det ikke vil være smittevernfaglig forsvarlig å gjennomføre hele/deler av aktivitetene. Den/de kommunen har inngådd kontrakt med, vil få dekket sine reelle utgifter som de har hatt med planlegging og tiltak som allerede er iverksatt (dokumentasjon må framlegges).

Kommunens kontaktpersoner: