10. oktober starter arbeidene med fornying av vannforsyningen i området fra Bjørnerå til Lundenes. Br Killi har fått oppdraget. Sammen med fylkeskommunen skal det aktuelle området nå undersøkes, før selve utskiftingen starter umiddelbart etterpå. 

Vannledning Lundenes (Stor).png

Om prosjektet

- Prosjektet omfatter fornying av Harstad vannverk sin hovedvannledning fra vannbehandlingsanlegget ved Bjørnerå til Lundenes, inkludert ringledningen på Lundenes. Også den eksisterende kommunale vannledningen fra avkjørselen ved Aspen opp mot Øverlandet/Øvre For skal fornyes i dette prosjektet, sier prosjektleder Anja-Renate Høiseth i Harstad kommune. 

Jobber utover vinteren

Arbeidet med å fornye vannforsyningen vil fortsette utover vinteren. Arbeidene vil medføre noen vannavstengninger i området. For å gjøre dette så skånsomt som mulig for berørte i området, vil arbeidene blir delt opp i strekk. Ved oppstart på hvert strekk blir de private stikkledningene koblet om på midlertidig vannforsyning. Abonnentene vil derfor beholde vannforsyningen under arbeidene, og motta varsel fra kommunen via sms når det planlegges for vannavstengninger.

Effektiv og tidsbesparende metode

Fornying av hovedvannledningen vil på store deler av strekningen bli utført ved utblokking av den eksisterende ledningen.

- Utblokking er en gravefri metode for å etablere nye ledninger i eksisterende gamle ledninger. Dette medfører minimalt med tradisjonell graving, sier Høiseth, og utdyper: 

- Det etableres en grop for trekkeutstyr i en ende, og en innførings-grop for ny ledning i den andre enden av strekningen. Det er også nødvendig med punktoppgravinger for å koble på stikkledninger og der det er bend/reparasjonsmuffe på ledningen mellom gropene.

Gammelt ledningsnett

Ledningsnettet som nå fornyes, ble lagt på 1960-tallet og er i dårlig forfatning. Selv om flere lekkasjer de siste årene har blitt utbedret, var det gjennom vinteren 2021/2022 flere vannavstengninger som følge av ledningsbrudd og lekkasjesøk. 

- Gjennom å fornye disse, oppnå vi sikrere vannforsyning, redusert risiko for lekkasjer og medfølgende avstengning av vannforsyning ved lekkasjesøk og reparasjon, sier Høiseth.

Lundenes (Stor)

Tilbud til private

For å få en enda sikrere vannforsyning til den enkelte, har Høiseth et tilbud også til private som er koblet på hovedvannledningen. 

- Private stikkledninger på den berørte strekningen antas i hovedsak å være av samme årgang som hovedvannledningen, og de som ønsker det, kan for egen regning fornye egen stikkledning i samme tidsrom og benytte kommunens entreprenør på arbeidet. 

Langsiktig satsing

Arbeidet er del av en langsiktig satsning i Harstad kommune. Større vanntap knyttet til lekkasje på dårlige kommunale vannledninger og private stikkledninger er uønsket, og det er en klar miljøgevinst å sikre at det vannet som produseres ved vannverkene leveres til forbrukerne og minst mulig går tapt i små og store lekkasjer.