Harstad og Kvæfjord kommuner varsler herved om oppstart av utarbeidelse av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Utkast til forskrift vil bli sendt på offentlig høring før behandling i Harstad kommunestyre 22. juni 2017 og i Kvæfjord kommunestyre 22. juni 2017.

Forskriften skal tre i kraft fra 1. juli 2017.

Sakens dokumenter er lagt ut på Harstad bibliotek, Harstad kommune rådhusets ekspedisjon, Kvæfjord kommune servicekontoret.

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for arbeidet med forskriften kan sendes skriftlig innen 15. mars 2017 på eget skjema til: postmottak@harstad.kommune.no

Skjema kan også returneres pr post til: Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad.

Lenke til skjema i word-format DOC PDF ODT

Formål med forskriften er at kriterier skal bidra til forutsigbarhet og åpenhet i forhold til tildelingsprosess, samt at brukerens rett til vedtak skal gi trygghet for at behovet er sett og at tilbudet finnes når behovet oppstår. Forskriften skal også tydeliggjøre hvilken tjeneste som kan forventes av kommunen.

Hovedelementer i forskriften vil være å regulere kriterier for tildeling, kriterier for å settes på venteliste og oppfølgingsrutiner for de som settes på venteliste. Viser for øvrig til eget dokument som viser tiltakets rammer.

Forskriften skal utarbeides med bakgrunn i dokumentene, Prop. 99 L (2015-2016) Proposisjon til Stortinget og Innst. 372 L (2015-2016) Innstilling til Stortinget fra helse og omsorgskomiteen.

Spørsmål kan rettes til Roger Rasmussen, 77026081, roger.rasmussen@harstad.kommune.no

Mer om saken med lenke til dokumenter: http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/489170