Rutene skolebussene skal kjøre i sentrumsområdet er befart, rutetraseer og droppsoner er drøftet.

Harstad kommune og Boreal Transport tar på bakgrunn av dette beslutning om hvilken løsning som velges.

Kommunen har hatt møte med Troms fylkeskommune for å sikre smidige ruteavganger tilpasset passasjerer og elevenes start og sluttidspunkt på skolene.

De minste elevene ved Harstad barneskole har i dag assistanse til busstopp etter skoletid. Dette tiltaket vil tilpasses nye behov og fortsette til høsten. Til skolestart stopper bussen i skolegata ved skolen. Ferdselen herfra regnes som trygg siden elevene ikke behøver å krysse noen gater. Skolen vil likevel ha tilsyn her på aktuelle tidspunkt. Det er så langt ikke vurdert behov for følge på selve reisen.

Følgende tiltak er påbegynt og søkes ferdig til skolestart:

  • Vurdering av enveiskjørt parti i St. Olavs gate. Tilrettelegging for 2 droppsoner i parkgaten og etablering av opphøyd fotgjengerfelt.
  • Etablere busslomme samt droppsone ved Hagebyen skole.
  • Det er søkt om å få stenge deler av Trondenesveien for gjennomgangstrafikk mellom 07.00 og 16.00.
  • Busslommen på Bergsengveien utbedres. Etablering av opphøyd gangfelt. Tilsyn ved busstopp vil bli vurdert.

Hva angår Samakrysset, vises det til tiltak iverksatt av Statens vegvesen.