På grunn av dårlig kvalitet på massene i Rødbergveien så må det foretas nødvendig masseutskifting i området der gamle Stangnesvei møter Rødbergveien.

Bytte masse

- Både kjørevei, nye ledninger for vann og avløp, ny gang- og sykkelvei samt deler av eksisterende fjernvarmeledning er avhengig av å fundamenteres på god grunn, sier prosjektleder for de kommunale tiltakene i Harstadpakken, Fred Erik Fredly.  

Kart Rodbergveien

Flytter veien midlertidig

Arbeidene er allerede i gang, og innebærer at veien må legges litt om for at grunnen skal kunne skiftes ut. Dette gjelder for både kollektivtrafikk og øvrig biltrafikk.
- Vi flytter veien midlertidig noen meter slik at man kan kjøre i begge retninger. Det blir også tilrettelagt for myke trafikanter, sier Fredly.
Busstoppet flyttes noen meter i perioden. Lysregulering vurderes avhengig av hvordan trafikkavviklingen flyter. Flyttingen skjer fra mandag 4. november til over nyttår.

Kommunalt behov

Eier av tomta, SE-Gruppen, har stilt tomta til disposisjon for Harstad kommune slik at anleggsarbeidene kan utføres uten stopp, og at trafikkavviklingen kan avvikles så godt som mulig. Det er med andre ord Harstad kommune gjennom Harstadpakkeprosjektet VVA Rødbergveien som planlegger og har behov for denne midlertidige omkjøringsveien inne på tomta. De midlertidige tiltakene på tomta skal tilbakeføres slik tomta var før igangsetting.

Om prosjektet:

Oppgraderingen av Rødbergveien er en del av Harstadpakken. Det kommer ny gang- og sykkelvei, nye busstopp, ny belysning samt at kjøreveien forsterkes. I tillegg legges nytt vann- og avløpssystem i området. Prosjektet startet sommeren 2018, og skal være ferdig i løpet av 2020.