Kvalitetsarbeid og internkontroll

Harstad kommune arbeider kontinuerlig med tiltak som kan bidra til økt kvalitet og sikkerhet i barnehagene.

Rådmannen har det overordnede adm. ansvaret for at utvikling av god kvalitet på de forskjellige fagområdene prioriteres. Kvalitetsutvalg for barnehagene tar jevnlig opp aktuelle tema. Som eksempel kan nevnes:

  • Internkontroll i barnehagene
  • Sikkerhet på utelekeplassen
  • Utarbeiding og revisjon av aktuelle prosedyrer
  • Krav til pedagognorm
  • Diverse fagtema
  • Kompetansetiltak nedfelt i egen kompetanseplan for barnehagene
  • Rammeplanens krav til barnehagens innhold og oppgaver

Styrer i den enkelte barnehage har ansvar for at det arbeides i tråd med sentrale lover, forskrifter, fastsatt internkontrollkrav, retningslinjer samt lokale vedtak.

Tilsyn

Harstad kommune har ansvar for at tilsyn føres for å påse at barnehagene arbeider i tråd med gjeldende regelverk. Det kan ikke føres tilsyn med alle forhold til enhver tid, men tilsyn skal føres etter en plan som kan strekker seg over en gitt periode.

Helsehuset, ved Miljørettet helsevern avdeling folkehelse, fører tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Rådmannen, ved Økonomi og utviklingsenheten, fører tilsyn etter barnehage-lovens bestemmelser. Fylkesmannen i Troms har ansvar for å føre tilsyn med Harstad kommune som barnehagemyndighet.

Det føres tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehagene hvert andre år. Ny revidert tilsynsplan etter barnehagelovens bestemmelser utarbeides våren 2013.

I tillegg kan det føres tilsyn dersom tilsynsmyndigheten varsles om særskilte forhold.

Avvik

Dersom en barnehage får et avvik ved tilsyn, skal barnehagens styrer påse at avviket lukkes. Dersom avviket ikke er av en slik art at det må lukkes omgående, gis det en frist for når avviket skal være lukket. Styrer rapporterer at avvik er lukket til tilsyns-myndigheten.

Overordnet kvalitetsutvalg og kvalitetsutvalg for de kommunale barnehagene i Harstad har hvert år en gjennomgang av avvik som er rapportert i løpet av året. Dersom avvik ikke lukkes innen fristen, tas dette opp med den aktuelle enheten.

Styrere i private barnehager rapporter i eget brev til tilsynsmyndigheten.

Godkjenning

I 2009 og 2010 fikk alle barnehagene i Harstad ny godkjenning. Forut for selve godkjenningen var det tilsyn i hver enkelt barnehage, hvor det ble avholdt intervju med leder og representanter for ansatte og foreldre. I godkjenningen kommer det frem at bla leke- og oppholdsareal, bemanningsnorm og pedagognorm er i tråd med barnehagelovens bestemmelser, og at barnehagen arbeider i tråd med Rammeplan for barnehagene. Det kommer også frem av godkjenningen at barnehagen har et internkontroll system som er i aktiv bruk. Barnehagenes kunnskap om og bruk av internkontroll med egen virksomhet er den viktigste faktoren for at barnehagene skal være et godt og trygt sted å være.

Det føres kontroll med barnehagene i flere sammenhenger enn ved stedlige tilsyn. Det kan nevnes at det i forbindelse med årsmelding som sendes til fylkesmann og kunnskapsdepartement hvert år, føres tilsyn med at det barnehagene rapporterer er i tråd med krav i barnehageloven. Som eksempel kan nevnes at det sjekkes at antall barn, pedagoger og ansatte er i tråd med barnehagelovens bestemmelser, og at det eventuelt er gitt nødvendig dispensasjon fra krav om barnehagelærerutdanning.

Dersom en barnehage ikke forholder seg til gjeldende krav, kan det i verste fall innebære at barnehagen godkjenning trekkes tilbake, og at barnehagen må stenge.

Dialog og veiledning

Tilsyn med barnehagene i Harstad bygger på dialog mellom barnehage/barnehageeier og kommunen som tilsynsmyndighet. Det legges vekt på å følge opp den enkelte barnehage med veiledning, slik at avvik som avdekkes kan lukkes. At avvik lukkes så snart som mulig og i hht gitte frister er krav som settes til barnehagen av tilsynsmyndigheten.