Orentering til aktive bøncer i Harstad:

Det kan søkes til Harstad kommune om følgende tilskudd for Landbruket i 2023:

NMSK tilskudd gis til granplanting, ungskogpleie og fjerning av bjørkeskjerm i granfelt. Tynning av granbestand. Det gis også tilskudd til treslagsskifte fra lauv til granskog.

  • NMSK-midler søkes via saksbehandlersystemet ØKS (Økonomisystem for Skogordningene)

SMIL tilskudd gis for å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

  • Søknad om SMIL-midler og drenering søkes via saksbehandlersystemet AGROS. 

Dreneringstilskudd gis til drenering, profilering og kanalisering av tidligere grøfta innmark og bakkeplanerte areal som berører minimum 1 dekar.

  • Denne ordningen søkes det via saksbehandlersystemet AGROS.

Tilskudd til tiltak i beiteområder gis for å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av beitedyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområder. I utgangspunktet skal det søkes gjennom eksisterende beitelag/sankelag.

  • Denne ordninga søkes det også på via saksbehandlersystemet AGROS 

Du finner mer informasjon om, og link til søkesystemet AGROS på følgende link: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk

Tilskudd til nydyrking gis til foretak som har godkjent søknad om plan for nydyrking fra Harstad kommune. For å søke denne ordninga skal det benyttes eget skjema som finnes på Harstad kommunes hjemmeside: www.harstad.kommune.no/Skjema.

Ta kontakt med landbruksveileder Per Eldar Karlsen. Tlf. 95279271, for SMIL og NMSK-midler.

Ta kontakt med landbruksveileder Ulf Myreng. Tlf. 90586613, for drenering,  tiltak i beiteområder og nydyrking.

Søknadsfrist for alle ordninger 1. mai.

Forskrifter og regelverk for de ulike ordningene finnes på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet:

 https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk