Prosjektet er allerede startet, og varer ut 2023. 

Helsepersonell tar imot stadig sykere psienter med mer komplekte og utfordrende problemstillinger. Det er knapphet med tid og ressurser i helse- og omsorgstjenesten, Gjennom dette prosjektet ønsker vi å sikre kompetanse og verktøy for å gjøre klinisk gode observasjoner og vurderinger, samt iverkstette riktige tiltak.

Hensikten er å sikre at alle pasienter ivaretas med rett kompetanse til rett tid av rett personell. Vi ønsker også å redusere reinnleggelser i sykehus. 

Målet med prosjektet er delt i tre:

  1. For pasienten: Unngå unsjsonstap ved at helsepersonell har komeptanse dom medfører at observasjoner og rett hjelp identiiseres. 
  2. For helsepersonell: Kompetense og handlekraftige ansatte som bidrar til mestring i sub-akutte og tidskritiske situasjoner. 
  3. For helse- og omsorgstjenesten: Lærende organisasjon som ivretar pasientsikkerhet, og opplevelse av en trygg og god arbeidsplass. 

Les mer om prosjektet her

 

 

For å kunne forebygge sykdomsutvikling og funksjonstap, er det viktig å kunne oppdage tegn til forverrelse av helsetilstand eller sykdom tidlig, samt å melde dette videre raskest mulig til rett hjelpeinstans.      

For å kunne vurdere forverringer i din helsetilstand, er det nødvendig å kjenne til din normaltilstand. Du vil derfor kunne oppleve at helsepersonell ber om å få ta målinger av deg, også når du ikke er syk. Helsepersonell vil få kjennskap til din normaltilstand ved å gjøre enkle målinger som for eksempel:

  • Pustefrekvens (hvor raskt du puster)
  • Oksygenmetning (hvor mye oksygen blodet ditt inneholder)
  • Blodtrykk
  • Puls
  • Blodsukker
  • Temperatur
  • Vekt

Målingene blir skrevet ned i din journal, slik at de kan sammenlignes mot nye målinger som blir tatt av deg dersom du blir syk, eller du får endring av din helsetilstand.

Alle mennesker er unike. Du kjenner din egen kropp og helse aller best, og kan oppdage noe som ikke er som det skal være. Via samtaler med deg eller dine pårørende, og gjennom  observasjoner og enkle målinger utført av helsepersonell, kan helsepersonell raskt bekrefte eller avkrefte om noe er endret i din helsetilstand. Slik kan du som tjenestemottaker, dine pårørende og vi som helsepersonell i kommunehelsetjenesten sammen bidra med erfaring og kompetanse, og melde fra om endringer i din helsetilstand.

Hvorfor er dette så viktig for deg?

Basert på målinger av vitalparametere får helsepersonell et bedre grunnlag til å vurdere din situasjon og melde fra om forverrelse av tilstand videre til neste ledd i behandlingskjeden. Ved å ha tilgang til disse målingene vil helsepersonell, på tvers av kommuner og sykehus, kunne samhandle bedre om pasientens helse og videre behov for helsehjelp.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med

Regina Aba
94825283
regina.aba@harstad.kommune.no.