Generelt
Sykefraværet er totalt på samme nivå som for 2011 og er høyere enn målet som var å komme under 10% og videre for 2015 ned til 8,9 iht IA mål for virksomheten. Dersom en ser nærmere på tallene er det noen signaler å analysere nærmere. For 2013 (korttidsfravær) var egenmeldt fravær 1,7% for 2014 1,5%. Legemeldt kortidsfravær 2013 2,1% og 2014 1,5%. Fravær mellom 17-57 dager, 2013 3,7% og 2014 2,9%. Langtidsfravær over 57 dager, 2013 3,5% og 2014 5,7%. Økning i langtidsfravær kom spesielt i 2 kvartal og ble igjen forsterket i 4 kvartal. Vi vil se spesielt på langtidsfraværet og innrette de tiltak som vernetjenesten, HMS- og HR rådgivere og Bedriftshelsetjenesten mener er tiltak som må intensiveres. Vi vil i AMU 19 februar og på ledersamling samme dag, ta opp utfordringen som sak og utfordre lederne på analyse av egen situasjon sett ifh til de virkemidler som kan tilbys, for deretter å lage konkrete tiltaksplaner. Videre vil vi spisse vår støtte og kapasitet til de enheter som har de største utfordringene. Ved stabilt langtidsfravær, ville dette blitt tidenes beste resultat, det ble det ikke og vi har en klar målsetting.

Utvikling i sykefravær generelt
Harstad kommune har hatt en økning i sykefraværet fra 4. kvartal 2013 fra 11,0 % til 11,6 % i 4. kvartal 2014. Korttidsfravær dvs. egenmeldt sykefravær og sykemelding i arbeidsgiverperioden (1-16 dager) har gått ned med 0,8 % hvis disse to kvartalene sammenlignes. Økningen i sykefraværet er stor gruppen arbeidstakere som er sykemeldt over 57 dager.  I denne grupperingen var sykefraværet 4. kvartal 2013 på 3,5 %, mens det i 4. kvartal 2014 var på 5,7 %.

Utvikling i sykefravær sektorvis
Hvis man ser på det sektorvise sykefraværet, har barnehagene hatt en økning i sykefraværet fra 13,4 % i 4. kvartal 2013 til 15,4 % 4. kvartal 2014.  Skolene  hatt en nedgang i sykefraværet. De hadde 4. kvartal 2013 et sykefravær på 10,3 %, mens det i 4. kvartal 2014 var på 9,3 %. Helse og omsorgssektoren har hatt en økning i sykefraværet fra 4. kvartal 2013 der sykefraværet var på 13,0 %, mens det 4. kvartal i 2014 var på 13,7 %.

Max Jenssen
Personalsjef