Foreldrerådet:

Alle foreldre med barn i skolen, er medlemmer av foreldrerådet ved skolen. De velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes stemmen overfor skolen og blant annet skal sikre en reell medvirkning fra foreldre, samt medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU har en representant fra hvert klassetrinn, og en valgt leder, nestleder og kasserer.

FAU STYRE:

 • ​Anette Sofie Falch
 • Aase Henningsen
 • Beate Ellefsen Monsen

 

Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ. Her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 • ​Magne Johansen (rektor)
 • Knut Henriksen (politisk repr.)
 • Anita Knoph Myre (elevrådslærer)
 • Lars Ihrstad (pedagog)
 • Eva Torgersen (pedagog)
 • Anne-Britt Axelsen (øvrige ansatte) 
 • Aase Henningsen (FAU)
 • Anette Falch (FAU)
 • Martine Mortensen (elevråd)
 • Iver Hætta-Jacobsen (elevråd)
 • Ingvill MathildeTorgersen (elevråd)

 

Elevrådet:

Alle skoler skal ha elevråd, og det er deres oppgave å representere elevene overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. På ungdomstrinnet skal alle tre trinnene være representert i elevrådet.

 • ​Anita Kristin Knoph Myre, Elevrådskontakt
 • Derya Mahmod-Kadir 8A
 • Ingvill Mathilde Torgersen 8B (Nestleder)
 • Marseni Mahankov 8C
 • Fredrik Olai Furu 9A
 • Elisabeth Nytræ Tollefsen 9B
 • Sander Robertsen 9C
 • Emil Iversen 9D
 • Martine Mortensen 10A (Leder)
 • Iver Hætta-Jacobseb 10A (Nestleder)
 • Sigurd Mikkelsen Ervik 10B
 • Solveig Strand Tøllefsen 10C
 • For mer informasjon om disse organene kan du lese videre på Lovdatas side med Opplæringsloven og Foreldreutvalget for grunnopplæringen.