Her følger kommunens tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2019-2024.
Dette er et forslag til revidert strategi for landbrukets miljø- og næringsarbeid i Harstad kommune. Den endelige strategien skal utarbeides i samarbeid med faglagene innen jord- og skogbruk. Strategien skal omfatte tiltak både innenfor jordbruk og skogbruk.

I forhold til sist vedtatte strategier og retningslinjer forslås nå følgende:
• SMIL: Ingen endringer
• NMSK. Endringer
• Dokumentet har fått noe ny ordlyd, spesielt på NMSK.

Bruken av midlene skal bidra til å stimulere det miljøbevisste landbruket i Harstad kommune til økt miljøbevaring, til å ta vare på det åpne kulturlandskapet og skape trivsel både for fastboende og turister. Dette gjelder tiltak ut over ordinær gårdsdrift. Prosjekter med størst miljøeffekt skal prioriteres først og fellestiltak foran enkelttiltak. Gjennomføringen forutsetter betydelig statlig medvirkning. 

Viktige delmål er:
• Hindre gjengroing av kulturlandskapet gjennom økt beitebruk, styrking av skogkulturtiltak og bevaring av det biologiske mangfoldet.
• Hindre avrenning av næringssalter fra landbruksareal til sårbare vannkilder.