Harstad kommune får en nominell vekst på 2,8 prosent i frie inntekter fra 2018 til 2019. Det er det samme som anslaget på lønns- og prisveksten for kommunene. I praksis betyr det nullvekst. - Hvis kommunen skal følge opp statlige føringer om å øke innsatsen på områder som rus, tidlig innsats i skolen og på rehabilitering, er veksten negativ. Dette da regjeringen lover økt innsats på disse områdene, med henvisning til at kommunene har fått penger til dette gjennom økte frie inntekter, sier rådmann Hugo Thode Hansen. 

Når det i tillegg tas med at finansieringsordningen for ressurskrevende brukere svekkes og at bemanningsnormen i barnehager er sterkt underfinansiert, innebærer statsbudsjettet en svekkelse av kommuneøkonomien i Harstad.

Andre faktorer som at rentenivået er på vei opp, at pensjonsutgiftene øker og at fastlegesituasjonen fører til betydelig økte årlige kostander, gjør at økonomien blir strammere og høstens budsjettbehandling krevende.