Som skissen viser vil veistykket A-B samt avkjørsel til Ørneberget være stengt for motorvogn (rød strek). Ny gang- og sykkelsti (gul strek) kan brukes av myke trafikanter. Det etableres atkomst til legesenter ved B (se kart). Trafikk til og fra Gangsås blir som anvist i blått på kartet. Det etableres en midlertidig atkomst til Veslebakken. Begrensningene vil ha en varighet på inntil to uker. Det betyr at det blir stor trafikk rundt Åsby, så kjør forsiktig og vis hensyn