Harstad kommune starter 10. februar bygging av siste strekning med gang- og sykkelvei i Harstadpakkeprosjekt Rødbergveien (rød strek). Dårlige grunnforhold innebærer at strekningen dessverre må stenges for all trafikk en periode. Alternative traséer for berørte trafikantgrupper fremgår at skissen over. 

Dette er nytt

Når stengeperioden er over så har vi håndtert overvannsproblematikk og bundet sammen gang- og sykkelvei med ny belysning langs hele Rødbergveien. Gruslagte flater asfalteres i løpet av sommeren. I tillegg kommer nye Harstadpakke-busskur med sanntid. Ny vann- og avløp infrastruktur er delvis skiftet og delvis bygget nytt i prosjektet.

Forsterket vedlikehold

Harstad kommune også vil følge opp midlertidige traséer med forsterket vedlikehold gjennom vinteren.

Avlastning

Oppgraderingen av Rødbergveien er et viktig harstadpakkeprosjekt, hvor Harstad kommune er byggherre. Rødbergveien vil avlaste rv83, og det bygges med nytt gatelysanlegg langs ny gang- og sykkelvei, og det legges til rette for kollektivbruk. Utenfor Gangsås Næringspark AS vil det også komme nytt Harstadpakke-busskur.

Rodbergveien.jpg