Det kom inn totalt 357 søknader innen fristens utløp. Av disse har 293 barn lovbestemt rett til barnehageplass i Harstad kommune, med oppstart medio august 2013.

Barnehageloven §12a regulerer retten til barnehageplass. For å ha lovbestemt rett til plass kreves det at det er søkt innen fristen, at barnet er født innen 31.08.2012, og at barnet kan starte i plassen ved oppstart nytt barnehageår i august. I tillegg kreves det at barnet er bosatt i Harstad kommune når plassen skal tas i bruk. Private barnehager kan ha vedtekter som gir unntak fra disse kravene, noe som skjer i svært liten grad.

Barn med nedsatt funksjonsevne eller barn med vedtak etter barneverntjenesteloven har rett til barnehageplass etter barnehageloven §13 uavhengig av alder.

Det har kommet inn 64 søkere uten lovbestemt rett til plass. Dvs. at disse barna er født etter 31.08.2012. 33 av disse ønsker et barnehagetilbud i august 2013, 23 ønsker et tilbud i perioden september – desember og 18 ønsker et tilbud fra 2014.

Hovedopptak del I gjøres 3. april, Hovedopptak del II gjøres 15. mai.

For å sikre at alle barn med lovbestemt rett til plass får et tilbud som er best mulig tilpasset foreldrenes behov, må hovedopptak gjøres over 2 dager. I Hovedopptak del I gis det kun tilbud om plass til barn med lovbestemt rett til plass. I hovedopptak del II skal resterende barn på venteliste med lovbestemt rett til plass først gis et tilbud. Dersom det fortsatt er ledige plasser kan barn uten lovbestemt rett til plass gis et tilbud. Også til søkere som er kommet inn etter fristen.

Foreløpige tall fra barnehagene viser at det er ca. 300 ledige plasser i kommunen fra nytt barnehageår. Dette tallet kan øke innen begge hovedopptak er avsluttet. Erfaring tilsier at det sies opp en del plasser i løpet av vår og tidlig sommer, i tillegg til at ikke alle som får tilbud takker ja til dette.

Tallene gjelder for kommunen som helhet, og viser at kommunen vil klare å tilby plasser til alle med lovbestemt rett til plass. Det kan imidlertid skje at foreldre ikke får en plass i den barnehagen de primært ønsker. Slik det ser ut nå, er det et spesielt stor press på sentrumsnære barnehager.