Det er flere forhold som virker inn positivt og som er en del av en langsiktig satsing nevnes spesielt:

  • Arbeid med kontinuerlig forbedring og fokus på gode arbeidsprosesser, oppgaveflyt og kvalitet i tjenestene.

  • Bedre evne til å utnytte den ansattes kompetanse og forslag til forbedring (medarbeiderdrevet innovasjon, eget prosjekt i regi av Norut).

  • Ledere, ansatte og tillitsvalgte er tettere på og i forkant iht avdelingens egen plan for oppfølging ved sykefravær. 


Det som her trekkes frem, forsterker betydningen av at når jeg er på jobb, så utgjør det en forskjell for de vi er til for og mine kollegaer.

I rapporten fra Norut sier 90% av de ansatte,  at alle har et ansvar for å forbedre tjenesten, ansatte har relevant kunnskap og at det er mulig å gjøre ting annerledes. Slike holdninger er med på å forsterke arbeidsmiljøet og påvirker også sykefraværet i positiv retning.

Nytt av året er at helse og omsorgssektoren og barnehagene, er med i et landsomfattende prosjekt i regi av KS og forbundene, kalt IA ledelse 20 – NED med sykefraværet. Barnehagene i Harstad kommune startet opp 6. januar 2017, som første kommune i landet. Målet for 2017 er 8,9 % og det bør være innen rekkevidde med det fokus som dette nå har i Harstad kommune.

Sektorvis ser vi:

Det totale sykefraværet for Harstad kommune endte på 9,2% og er en nedgang fra 2015 (9,9%). Fravær <16 dager  har økt til 3,6% (2,8% i 2015).

Barnehager: Samlet sykefravær på 11,4 % er en fin nedgang fra 2015, hvor sykefraværet endte rekordhøyt på 13,0 %.  Fravær <16 dager utgjør 3,7 %. (3,6 % i 2015).

Helse og omsorg: Samlet sykefravær på 11,4% er det laveste på 8 år.  Av dette er 2,7% fravær <16 dager (3,0 % i 2015)

Skoler: Samlet sykefravær på 8,6% er en svak nedgang fra 2015.  Fravær <16 dager utgjør 2,5% (2,6 i 2015)

Nedgang på 0,6 %-poeng i fravær >16 dager har vært den viktigste årsaken til den positive utviklingen, og da innen barnehagesektoren.