Hva er miljøgifter?
Et stoff regnes som en miljøgift dersom stoffet kan skade miljøet selv når det forekommer i lave konsentrasjoner eller i små mengder. Når det er lite nedbrytbart, dvs. at det ikke lar seg bryte ned eller at det brytes sakte ned. Eller når stoffet bioakkumuleres, dvs. at det hoper seg opp i enkeltorganismer og videre oppover i næringskjeden og gir uønskede effekter på økosystemene.

Hvor kommer miljøgiftene i havet fra?
Sedimenter er løsmasser som inneholder partikler og organisk materiale. Fordi miljøgifter binder seg til partikler og organisk materialet har utslipp av miljøgifter ledet til at sedimentene i for eksempel Harstad havn er forurenset. Tilførselen av miljøgifter kan komme fra mange diffuse kilder. I Harstad har mulige kilder blitt utpekt å være: tilførsler via havvannet, tilførsel fra bekken innerst i Harstadbotn, sigevann fra søppelfyllinger: russevika, hjellholmen og seljestadfjæra, uhellsbetingede utslipp, nedbør og deponering av snø, overvann fra befestede arealer, gamle synder og tidligere tiders ukontrollerte aktiviteter, ulovlige utslipp, utslipp fra skip inkl slitasje av bunnstoff, lekkasje fra forurenset grunn f.eks hjellholmen, utslipp fra skipsverft og slip, og kommunal kloakk.

Hva er kostholdsråd?
I en del fjorder og havner er innholdet av miljøgifter så høyt at det kan være helseskadelig å spise fisk og skalldyr fra disse områdene. Mattilsynet har innført kostholdsråd i Harstad på konsum av fiskelever og skjell fanget innenfor en linje mellom tankanlegget på Gångsås og Trondenes kirke.

Hvorfor kan ikke de forurensede massene ligge der de gjør i dag?
Det er ingen god løsning fordi miljøgiftene stadig virvles opp fra sjøbunnen på grunn av aktiviteten i havna. Vi ønsker at miljøgiftene skal ligge i trygg forvaring et sted der de ikke spres. Bruksplanen skal si noe om hvor massene kan ligge og tildekkes med rene masser og hvor de må fjernes med mudring.

Hva er mudring?
Når man mudrer betyr det at man flytter sand og slam fra havbunnen. Det skilles mellom mekanisk og hydraulisk mudring. Metodene har sine fordeler og ulemper. Hydraulisk mudring kan f.eks være sugemudring. Massene må være finkornet for å kunne bruke denne metoden. Da kan f.eks forurenset masse pumpes via slanger fra havbunn og opp i et av de planlagte deponiene i Harstad. Dette vil gi liten oppvirvling og spredning av forurensning, men det kan gi store vannvolum som må behandles. Mekanisk mudring kan gjøres av gravemaskin på flåte eller av en grabb. En grabb kan fjerne alle typer masser og har ingen dybdebegrensninger. Tiltaksplanen vil gi anbefalinger på hvilke metoder som kan benyttes. Det er i utgangspunktet et generelt forbud mot mudring. Etter søknad kan midlertidig miljøvernmyndighetene gi tillatelse til slik aktivitet.

Hva er PCB?
Polyklorerte bifenyler (PCB) er en gruppe syntetiske klorforbindelser som er giftige, tungt nedbrytbare og bioakkumulerende. Det har vært forbudt å benytte PCB siden 1980 i Norge, men stoffene finnes fremdeles i naturen. Utlekking av PCB kan skje fra ting som er kastet, utlekking fra bygninger og utlekking fra forurenset grunn. En viktig anvendelse var kjøleolje i elektriske transformatorer, siden den oljeaktige væske ikke kunne brenne. Det er beregnet at nesten 150 tonn PCB fortsatt er i bruk i produkter og materialer :

 • Kondensator i lysarmatur, opptil 70 g PCB i en kondensator
 • Gammel murpuss/maling brukt i perioden 1960-1975: Totalt 56 tonn
 • Isolerglassruter installert i perioden 1965-1980, 50-70 g/m2: Totalt 51 tonn

Fra 1 juni 2004 defineres avfall med 50 mg/kg PCB som farlig avfall.

Klifs tilstandsklasse i sedimenter:

 • ›1900 µg/kg er tilstandsklasse 5, svært dårlig
 • Funnet i sediment i Harstad havn 4240 µg/kg
 • Funnet i sediment i Oslo havn 300 µg/kg
 • Fri dumping i Nordsjøen (NL) 100 µg/kg

(µg = mikrogram = 1/1000 milligram = 0,000001 gram)

Hva er PAH?
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) består av mange forskjellige forbindelser. Noen av disse er giftige, arvestoffskadelige og kreftfremkallende. PAH dannes ved all ufullstendig brenning av organisk materiale. De største kildene til utslipp er aluminiumsindustrien med 70 % og vedfyring med 20 % av totalt utslipp. PAH kan også kalles "tjærestoffer" og forekommer i mineralolje og kreosot impregnert trevirke. Det totale utslippet i Norge av PAH i 2005 var 279 tonn.

Det har vært mye fokus på en av PAH forbindelsene som kalles benzo(a)pyren (BaP) siden den er kreftfremkallende og kobles til negative helseeffekter fra sigarettrøyking.

 • Grenseverdi for farlig avfall av BaP er 100mg/kg
 • Funnet i sediment i Harstad havn: BaP 10 mg/kg
 • Funnet i sediment Oslo havn BaP: 8 mg/kg

Hva er Kvikksølv?
Kvikksølv (Hg) er en av de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse. Langtransporterte tilførsler av Hg er anslått å være tre ganger så store som de norske utslippene. Det er derfor viktig med et internasjonalt samarbeid for å redusere belastningen av Hg. Et viktig bruksområde for Hg i dag er lysstoffrør og sparepærer. En sparepære inneholder ca. 5 mg. Det er nok til å forurense 1 kilo sediment tilsvarende klasse 5 (meget sterkt forurenset).

 • Utslipp av kvikksølv i 2006 i Norge: Totalt ca 1 tonn
 • Kloakkslam, kommunale avløp, krematorier: 200 kg
 • Amalgam fra tannfyllinger: 140 kg
 • Klifs tilstandsklasse i sedimenter: ›1.6 mg/kg er tilstandsklasse 5, svært dårlig
 • Funnet i sediment i Harstad: 5.2 mg/kg

Hva er kadmium?
Kadmium er et grunnstoff som finnes i naturen. Kadmium og kadmiumforbindelser er akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. Langtransporterte forurensninger bidrar med større tilførsler av kadmium til norsk natur enn norske. Bruk av nikkel-kadmium batterier i mobiltelefoner og oppladbare verktøy er en viktig kilde til kadmium. Disse blir nå erstattet av nyere batterityper. Kadmium brukes også i overflatebehandling og finnes i mineralgjødsel.

 • Kadmiumutslipp i Norge i 2006 var: 1.4 tonn totalt
 • Industrien er den største kilden med 882 kg i 2006
 • Klifs tilstandsklasse i sedimenter: 2.6-15 mg/kg er tilstandsklasse 3, moderat
 • Funnet i sedimenter i Harstad havn: 2.7 mg/kg
 • Funnet i O-skjell i Harstad havn: 26.5 mg/kg

Hva er bly?
Bly er et grunnstoff som finnes i naturen. Bly er et giftig tungmetall med både akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. Flere steder i Norge finnes konsentrasjoner over den naturlige bakgrunnskonsentrasjonen som følge av langtransportert forurensning og lokale kilder. Utslippene er sterkt redusert siden 1980. Dette skyldes overgang til blyfri bensin og forbud mot blyhagl fra 2005.

 • Klifs tilstandsklasse i sedimenter: 100-720 mg/kg er tilstandsklasse 4, dårlig
 • Funnet i sedimenter i Harstad havn: 155 mg/kg

Hva er TBT?
Tributyltinn (TBT) er en kunstig fremstilt forbindelse. Det er tungt nedbrytbart og kan oppkonsentreres i organsimer. TBT er meget giftig for mange marine organismer og har tidligere i hovedsak blitt brukt som bunnstoff til skip og båter. Dette er nå forbudt. Men vedlikehold av skip kan allikevel føre til utslipp av TBT. Virksomheter som driver med slikt vedlikehold har leveringsplikt for farlig avfall, for eksempel sandblåseavfall med malingsflak med TBT. Miljøvernmyndighetene følger opp disse virksomhetene gjennom kontrollaksjoner.

 • Klifs tilstandsklasse i sedimenter: ›100 µg/kg er tilstandsklasse 5, svært dårlig
 • Funnet i sediment i Harstad havn: 7000 µg/kg