Velkommen

Velkommen til skoleåret 2021-2022!  Året vil være et jubileumsår, da det i høst er 60 år siden skolen ble bygd; i 1961. Dette kommer vi til å markere på ulike måter gjennom hele skoleåret. Høsten 2021 begynner 108 elever i 1.-7.klasse. 39 av elevene har SFO-plass.

Ved oppstart er vi på grønt nivå ift Covid-19-smitte.  Det foreligger beredskapsplan som omhandler gult og rødt nivå på skolens hjemmesider. 

Her kan du laste ned informasjonen på denne siden.

Ansatte

 • Ekspedisjon                                       770 27800
 • Rektor Solveig Johansen                  770 27802/90144319
 •  Avd. leder Kirsti Hansen                 770 27807/90969648
 •  Arbeidsrom                                       770 27803
 • Arbeidsrom småtrinnet                    480 93512
 •  Arbeidsrom småtrinnet                   770 27808
 •  Arbeidsrom mellomtrinnet             770 27809
 •  SFO                                                      477 00803
 •  Kontaktlærere                                    se ukeplaner

Besøksadresse: SØRVIK SKOLE, Oppdalveien 7, 9419 Sørvik

Postadresse:  Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad

Mailadresser:  Sorvik.skole@oppvekst.harstad.kommune.no

Avd.leder kirsti.hansen@oppvekst.harstad.kommune.no

Rektor solveig.johansen@oppvekst.harstad.kommune.no

Skolens hjemmeside: http://sor.harstadskolen.no

Åpningstider

 • kontor:  kl 08.00-15.30
 • SFO:      kl 07.15-16.30

Pedagogisk plattform

”På vår skole skal vi ha et trygt sosialt miljø slik at alle får gode muligheter for læring og utvikling.”

Målsettingsområder:

 1. Alle skal ha et godt sosialt miljø
 2. Alle elever skal ha god sosial, faglig og digital kompetanse
 3. Alle elever skal få tilpassa opplæring
 4. Vår skole skal ha et godt samarbeid med hjem og lokalmiljø

Elevenes psykososiale miljø

Skolen har planer for å sikre at det arbeides kontinuerlig og systematisk med elevenes psykososiale miljø. 

I henhold til § 9A-2, har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  Alle som arbeider ved skolen, skal følge med og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.  Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak dersom dette skjer. Rektor skal informere foresatte og eleven om hva som blir gjort, og elev og foresatte har rett til å bli hørt.  Dette kalles skolens aktivitetsplikt.

Barnets beste skal være utgangspunkt for alle vurderinger.  Foresatte og eleven kan melde saken videre til satsforvalteren hvis de mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser.  Eleven kan melde via Mobbknappen på skolens hjemmeside om han/hun ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen ønsker at elever eller foresatte alltid snakker med kontaktlærer på et tidligst mulig tidspunkt i slike saker.

Skolens rådsorganer

Foreldrerådet består av alle foreldrene til elevene på skolen. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av to valgte representanter fra hver klasse. Disse to er også foreldrekontakter, og er bindeledd mellom foreldre og skolen for øvrig. Representanter fra FAU deltar i kommunens foreldreutvalg (HKFU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste organ. I samarbeidsutvalget sitter valgte representanter for foreldre, lærere, elever, kommunen og andre tilsatte. Rektor er sekretær for Samarbeidsutvalget. Eskild Kleven er kommunens representant i dette utvalget ved Sørvik skole.

Elevrådet består av 2 valgte representanter fra hvert trinn. 2 fra rådet deltar i barn og unges kommunestyremøte (BUK). Kirsti Hansen er kontaktlærer for elevrådet ved skolen.

Skolemiljøutvalget (SMU) er et rådgivende organ for skolen i arbeidet for skolemiljøet. Utvalget skal spesielt holde seg orientert og uttale seg om og arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de tilsatte i utvikling av et godt skolemiljø i tråd med paragraf 9A i opplæringsloven. Foreldre og elever er i flertall i dette utvalget.

Ordensregler for Sørvik skole

BÅDE BARN OG VOKSNE PÅ SØRVIK SKOLE HAR RETT TIL ET TRYGT OG TRIVELIG MILJØ. VI MÅ VISE RESPEKT, HJELPE HVERANDRE OG VÆRE ÆRLIGE.  DA HAR VI ET GODT LÆRINGSMILJØ.

Ved skolen vår må vi:

 • være på skolens område.
 • passe på eget, medelevers og skolens eiendom og utstyr.
 • være snill og grei mot hverandre.
 • gå rolig inne i skolen.vi har mobilfri skole. Det betyr at dersom mobiltelefonen må være med, skal den være avslått i sekken.

Andre krav til deg som er elev:

 • høre etter beskjeder som de voksne på skolen gir.
 • ha skolesakene i orden
 • still opp når det ringer inn.
 • levere melding dagen etter at du har vært borte fra skolen.
 • snøballkasting er ikke tillatt.

Hvis du bryter ordensreglementet:

 • må du prate med de voksne på skolen.
 • tar skolen kontakt med heimen din.
 • må du betale for skader.
 • ulovlig bruk av mobiltelefon vil føre til at den blir oppbevart på kontoret. Ved flere gangs ulovlig bruk, må foresatte hente den.
 • og går på mellomtrinnet, kan skolen sende deg hjem for resten av dagen, eller be dine foreldre komme for å hente deg.

Se Harstad kommunes ordensregler på kommunen sin hjemmeside.

Revidert våren 2019

Skolens personale

Kontorpersonale:        

 • Anne Lyså Jakobsen
 • Marina C. Laberg
 • JorunnTrane

Assistenter:               

 • Trond Rasmussen                       skole/SFO
 • Trond Nicolaisen                         skole/SFO
 • Jorunn Trane                              skole/SFOleder
 • Elisabeth Walsøe                         SFO

Lærere:                    

 • Mikkel Per Sara                          samisklærer
 • Oddvar Skoglund                         faglærer
 • Toril Markussen                          faglærer
 • Anne Line Bruun                         faglærer
 • Kirsti Hansen                             faglærer
 • Trude Lorentzen                         kontaktlærer 1. kl
 • Kjetil Steen                                 kontaktlærer 2. kl
 • Inger Ekse                                 kontaktlærer 3. kl
 • Frode Nielsen                             kontaktlærer 4. kl      
 • Kenneth Sørensen                   kontaktlærer 4. kl
 • Monica Sandberg                         kontaktlærer 5. kl
 • Mona Arntzen                             kontaktlærer 6. kl
 • Sylvia Johansen                          kontaktlærer 7. kl

Ledergruppe:            

 • Solveig Johansen                        rektor/enhetsleder
 • Kirsti Hansen                             avd.leder

Leksehjelp

Leksehjelp gis fra 5.-7.kl fra 7. september, og er utenom skoletid på tirsdager. Egen info/påmelding kommer.

Kontakt med hjemmet

Iflg opplæringslovens § 3-2 skal skolen holde god kontakt med foreldrene. Kontaktlæreren skal minst to ganger i året, i løpet av oktober/november og mai/juni, ha en planlagt og strukturert utviklings- samtale med elev og foresatte, der læringsresultater, læringsmiljø og trivsel er hovedsaker. I samtalen skal læreren blant annet gjøre greie for hvordan eleven står i forhold til de mål som er satt i læreplanverket, hvordan eleven arbeider til daglig. Samtalen skal munne ut i en oppsummering der man blant annet skal bli enig om videre målsettinger. Etter fylte 12 år har eleven rett til å delta. Ved Sørvik skole forventes det at eleven deltar i utviklingssamtalen. Skriftlig melding skal alltid sendes hjem når foreldre ikke møter. Daglig kommunikasjon foregår slik foreldre og lærer blir enige om.

Samisk

Utenfor samiske distrikt har samer i grunnskolealder rett til opplæring i samisk.

(Opplæringslova § 6-2). Definisjoner i loven: same: alle som kan skrives inn i samemanntallet eller barna deres. I Harstad kommune tilbys opplæring i samisk til alle som har krav på det. For nærmere opplysninger henvendelse til skolen.

Visma - «Min Skole» app erstatter SMS i kommunikasjon med skolen

«Min Skole» er en foresatt-app som vil lette kommunikasjon mellom skolen og hjemmet. Appen er tilknyttet Visma Flyt Skole og erstatter sms-sendinger. Dette betyr at kommunikasjon som nå skjer via sms erstattes ved å ta i bruk «Min Skole» appen. 

I appen kan du sende/motta meldinger til/fra kontaktlærer, skoleledelsen og SFO, registrere og få varsler om registrert fravær.  Når det gjelder SFO, kan du se registrert SFO-opphold, se planlagt tilstedeværelse, registrere inn merknader, og se når barn er sjekket inn/ut fra SFO.

Når foresatte sender melding til skolen/kontaktlærer, vil den mottas som melding i Visma flyt, som e-post (eller i app for de som ønsker det). Det betyr at man ikke kan forvente umiddelbart svar fra skolen/lærer. Dersom det haster, eller du vil være helt sikker på at meldingen fanges opp før skoledagens slutt, kan det være lurt å ringe i stedet.

Installasjon: Last ned fra Google Play eller App store: «Min Skole» lastes ned og installeres som en helt vanlig app fra Google Play-butikken for Android brukere, og fra App-store for IOS brukere. Søk på «min skole». Det er forutsetning at foresatte er registrert med fullt fødselsnummer i Visma Flyt Skole, og har kobling mot sitt barn for at appen skal kunne brukes.  For at «Min Skole» appen skal fungere, må mobiltelefon ha minimum iOS 11.0 (Apple) eller Android 6.0 Marshmallow.

Innlogging «Min Skole» app: Ved første innlogging må foresatte bruke ID-porten for identifisering. I tillegg må du velge Harstad kommune i listen over organisasjoner. I samme operasjon registreres en egen pin-kode for daglig bruk av appen. Merk: Det er viktig at du ikke logger helt ut av appen mellom hver gang, men lukker appen etter bruk. Hvis du logger helt ut vil du ikke motta push-varslinger fra appen.

Hva med foresatte som ikke kan/vil bruke «Min skole» app? Foresatte som ikke har smarttelefon, eller av andre årsaker har valgt å ikke installere appen, vil fortsatt kunne logge seg på fullversjon av Visma Flyt Skole ved å gå til https://skole.visma.com/harstad og lese meldinger som de ellers ville fått direkte i appen. Skolen/lærer kan også sende ut meldinger på epost til foresatte. Ønsker du å vite mer om hvordan du bruker appen, så finnes det et mer utfyllende informasjonsskriv på https://hskole.no

Skolehelsetjenesten

Helsesøster Marita Hesjevik Bertelsen har kontortid på torsdager og på enkelte mandager. Både elever, lærere og foreldre kan ta kontakt. Helsesøster har kontor i andre etasje, ved administrasjonsområdet.

Skolemelk/juice

Skolemelk/juiceabonnement: se skolelyst.no Påmelding og betaling skjer via nett, og utdeling starter når dette er bekreftet. 

Skolesvømming

Skolesvømming foregår i Grottebadet onsdager i oddetallsuker.  De aktuelle klasser; 3., 4. og 5., får nærmere informasjon på ukeplaner, da det kan være begrensninger ved oppstart. 2.kl vil også få et vanntilvenningstilbud i september.  Buss til bassenget kl 09.50, retur kl 12.10.  Første gang svømming uke 35, siste før jul uke 51, og siste før sommerferien uke 23.

Sfo

Se info i egen SFO-folder på skolens hjemmeside.

Skolebuss/trafikk

Se rutetabeller for området og lenker på hjemmesida eller på tromskortet.no. Skolen arbeider daglig med sikkerhet ift trafikk og busstransport, bl.a gjennom tilsyn til og fra bussen på skolen, gjennom  bussaksjoner, gjennomgang av regler i klassene, og gjennom kontinuerlig samarbeid med transportselskapet.

Elevene følges til bussen etter skoletid, og vi har tilsyn ute om morgenen. 

Elevene som kjøres til og fra skolen skal slippes av/taes på på parkeringsplassen eller på anvist droppsone, se skilting. Plassen foran hovedinngangen er reservert for bevegelseshemmede og servicetransport, og skal ikke brukes av andre.  

Sykling til skolen

Elever som bor mindre enn 2 km (1.kl) eller 4 km (2.-7.kl) fra skolen, har ikke krav på gratis skoleskyss. Mange av våre elever har skyss pga farlig skolevei etter søknad. Trygg trafikk mener at de fleste barn kan sykle i trafikk når de er 10-12 år, med hjelm. Når skoleveien er trygg, kan de sykle tidligere.  Dette er en vurdering som foresatte må ta. Elevene kan ta sykkelsertifikat på skolen våren i 4.klasse.

Skoleruta

Se skoleruta her

Skolens faste tradisjoner

Gjennom hele skoleåret markeres det at skolen er 60 år: 1961-2021. Dette er ikke planlagt i detalj, og vil følge på et senere tidspkt.

August

Aktivitet - ansvar 

 • Skolestart  - adm/alle
 •  Aktivitetsløype - alle                  
 • Ekskursjoner til diverse kulturmål i omegnen (redusert) - klassevis
 • Bli-kjent-kveld/grillkveld ved skolen  - adm/alle
 • Samarbeidsmøte; kontaktlærer/foreldrekontakt FAU - rektor
 • Bussvettkampanje - adm/PALSteam
 • Brannøvelse - brannvernleder

September   

 • Idrettsdag/aktivitetsdag ved skolen - alle trinn
 •  Fjelltur/skogstur/blåbærtur mot Sørvikfjellet -  alle trinn
 • Foreldremøter  - kont.lærer/foreldrekont.
 • Nasjonale prøver 5.trinn uke 36-39 - rektor/5.kl
 • 1.markering av jubileet  - alle trinn
 • Fotografering                                                          

Oktober       

 • Nasjonal brannvernuke - brannvernleder
 • TV-aksjonen - 5.trinn/foreldrekont.
 • Utviklingssamtaler(okt-nov) -  kontaktlærer

November    

 • Elevsamtaler  - kontaktlærer

Desember    

 • Juleverksted -  kontaktlærer/foreldre
 • Julelunsj  -  alle/6.-7.kl

Januar

 • Solfest - kontaktlærere
 • Skriftlig halvårsvurdering - kontaktlærere

Februar       

 • Karneval - SFO
 • Samefolkets dag 6.februar - alle

Mars           

 • Skidag - kontaktlærere
 • Snøaktivitetsdag - alle

April            

 • Foreldremøte.  Valg av foreldrekontakter - kontaktlærer
 • Vårfest - foreldre/lærere/elev

Mai             

 • Sykkelprøven -  4.trinn
 • Ryddeaksjon rundt skolen: RUSKEN -  alle
 • 17.mai arrangement  - 4.klasse/FAU
 • Førskoledager - adm
 • Utviklingssamtaler (mai-juni) - kontaktlærer                                      

Juni             

 • Fjæratur/skogstur - kontaktlærer
 • Valg til rådsorganene ved skolen - adm

Aktiviteter kan utgå ved endring i Covid-19 situasjonen.