Anbudene er nylig åpnet, og viser at man kan bygge en ny barnehage på sørsiden i Harstad kommune innen en ramme på 95 millioner kroner.

Opprinnelig lå det inne 60 millioner kroner til en ny barnehage, basert på en kostnadsvurdering i et skisseprosjekt utarbeidet i 2019.

Da ny reguleringsplan for området ble vedtatt i 2021, ble det lagt inn krav til oppgraderinger i teknisk infrastruktur veg, vann og avløp. En del av merkostnadene er derfor knyttet til dette, fra krysset ved Storjordveien og frem til barnehagetomten.

For øvrig har det de siste årene vært en betydelig økning i byggekostnader. Fra prisindeks for byggekostnader (boligindeks) er prisnivået de to siste årene på prosjekter økt med cirka 20 prosent.

Det skal benyttes samme tomt der Sørvik barnehage sto. Den er revet i påvente av en beslutning om bygging av ny barnehage. I anbudet er byggetiden satt til cirka 15 måneder. Barnehagen vil dermed kunne tas i bruk ved årsskiftet 2023/2024.

Kommunestyremøtet finner sted torsdag den 16. juni.

Foreløpig saksliste, i tillegg til Sørbygda barnehage er:
 

16 | Interpellasjon - Har Harstad kommune sviktet øyriket

17 | Interpellasjon - Det nasjonale eldreombudet må ikke legges ned

93 | Harstad helsehus - investeringsbeslutning

94 | 1.tertialrapport 2022

95 | Harstad kommunes årsrapport 2021

96 | Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Harstad kommune

97 | Harstad Havn og Plug Nord -Etablering av felles selskap Plug Harstad AS

98 | Investeringer - status og prioriteringer

99 | Bredbåndsutbygging i Nordbygda - del 2

100 | Eiermessig konsolidering mellom Nordkraft, Trollfjord og Andøy Energi

101 | Utbyggingsavtaler - merverdiavgift ved bygging av offentlig infrastruktur - administrasjonsgebyr

102 | Miljøkrav i bygge og anleggskontrakter

103 | Kommunale strekninger som mangler gatebelysning

104 | Sak om renhold av veger

105 | Tomtevurdering i forbindelse med etablering av omsorgsboliger/ utbygging Fruhallarn Boligfelt

106 | Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd, planprogram til fastsettelse.

107 | Kapasitet i tjenesten bolig med heldøgns omsorg

108 | Høringsuttalelse om brukerstyrt personlig assistent ordningen

109 | Orientering om rutiner i skolemiljøsaker

110 | Status barnehageopptak 2022

111 | Fritidskort i Harstad og tilskudd til inkludering av barn og unge

112 | Endring: Status og fremdrift - Næringsplan 2022 - 2030

113 | Fribyen Harstad - Manual

114 | Orientering om status prosjekt Tore Hunds rike

115 | Suppleringsvalg - Midtre Hålogaland Tingrett

116 | Suppleringsvalg MDG - Fritak Torill Steinjord

117 | Suppleringsvalg Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Utvalg for helse og omsorg

118 | Uttalelse - Diesel- og bensinpriser

Du finner sakspapirer her: https://einnsyn.harstad.kommune.no/EInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=2689&sourceDatabase=EPHORTE-I

Møtet blir streamet her: https://www.harstad.kommune.no/lyd-og-video-fra-politiske-moeter.177636.no.html