• Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass. Fra og med 1. august 2022 er maksprisen per måned kr 3 050,- og en samlet årsinntekt på under kr 559 167,- vil gi rett til redusert foreldrebetaling.
 • Det gis fritak i foreldrebetaling for 20 timer per uke for alle barn fra og med 1. august i det kalenderåret de fyller to år og fram til skolestart dersom husholdningens inntekt er lavere enn kr 598 825,-. (Gratis kjernetid fra 1. august 2022)
 • Det skal gis minimum 30% reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 2 og minimum 50% for barn nummer 3 eller flere barn, dersom søsken bor fast sammen og går i barnehager i samme kommune. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken, stesøsken defineres utenfor. Fosterbarn regnes som søsken.

Dette kreves:

Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår.

 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse i søknaden om hvem som omfattes av husholdningen.
 • Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrert adresse som barnet. Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som det skal søkes til.
 • Skjer det varige endringer i inntekt eller boforhold i løpet av barnehageåret skal deres sende inn ny søknad.​

Søknad og dokumentasjon

 • Du logger inn i https://barnehage.visma.no/harstad med IDporten for å søke. Ditt skatteoppgjør eller skattemelding hentes direkte fra Skatteetaten når du søker.
 • Haker du av for at ikke skattemeldingen skal brukes f.eks. på grunn av store endringer i inntekten eller manglende skattemelding må du laste opp vedlegg i søknaden. Eksempler på slik dokumentasjon er:
  • Inntektsopplysninger fra Altinn.no (Skjema under arkfanen Skjema og tjenester som heter Mine inntekter og arbeidsforhold – bestilling. Skjemaet har skjemanr. A08. Send inn bestilling for år med månedsoversikt.)
  • Selvstendig næringsdrivende: Skriftlig bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen).
  • Studentbevis/bekreftelse for aktuell skoleplass.
  • Vedtak eller bekreftelse for introduksjonsstønad.
  • Bekreftelse fra NAV for økonomisk stønad ved manglende inntekt.
  • Utbetalingsoversikt fra NAV (tre siste måneder); bl.a. fødselspenger, overgangsstønad, pensjoner, arbeidsledighetstrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
  • Lønnsslipp fra arbeidsgiver (tre siste måneder)

Hvis du ikke får lastet opp vedlegg til søknaden eller ikke har bankID må du ta kontakt med kommunen for hjelp. De dokumentene du vil legge ved søknaden kan du levere på servicetorget eller sende til Harstad kommune, postmottak, postboks 1000, 9479 Harstad.

For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 16. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret. For korrekt grunnlag på faktura fra og med august, må dokumentasjon være vedlagt søknad innen juni.

Aktuelt regelverk:

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Moderasjonsordninger foreldrebetaling (Udir) 

Forvaltingngsloven om klage og omgjøring