Inmnbyggernes spørretime

Du kan stille spørsmål til kommunestyret i Innbyggernes spørretime. Spørsmål i spørretimen behandles før kommunestyret starter på sin ordinære saksbehandling. Spørsmål kan sendes inn skriftlig før møtet eller tas opp muntlig. Spørsmål sendt inn på forhånd besvares i møtet. Muntlige spørsmål besvares dersom det er mulig. Spørreren og den som svarer kan ikke ha ordet mer enn 2 minutter. De kan i tillegg ha ordet en gang hver til korte merknader, herunder å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre skal ha ordet. Spørretimen ledes av ordføreren, og spørsmålene besvares av ordføreren eller den ordføreren utpeker.

Send inn ditt spørsmål til postmottak@harstad.kommune.no

Innbyggerinitiativet

Innbyggerinitiativet ble innført gjennom en lovendring i kommunelovens § 39a som trådte i kraft 01. juli 2003.

Innbyggerinitiativet innebærer at innbyggerne kan fremme forslag til kommunestyret dersom minst 300 av kommunens innbyggere står bak forslaget. Initiativretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker, og kan ikke brukes til å ta opp saker som allerede har vært behandlet og som man har vært uenige i utfallet av. Det er ingen krav til å være stemmeberettiget for å fremme forslag.

Hva kan forslaget handle om?

Kommunestyret eller fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

Krav til antall underskrifter

300 i kommunen eller 500 i fylket må støtte på forslaget.

Tidsfrist

Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Tilbakemelding til initiativtakerne

Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er talspersoner for initiativet slik at disse kan underrettes.

Begrensninger i adgang til å fremme forslag på nytt

Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet, selv om saken forslaget gjelder ikke har vært tatt opp på bakgrunn av et innbyggerinitiativ.

Det er likevel ingenting i veien for at kommunestyret eller fylkestinget tar saken opp til ny vurdering - når de måtte ønske det.

Ingen klageadgang

Initiativtakerne har ikke krav på noe bestemt utfall av saken. Et forslag som er fremmet som innbyggerinitiativ og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

minsak.PNG

Du kan bruke denne siden https://minsak.no/harstad for å samle underskrifter. Det er ei side laget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å hjelpe til med innsamlingen. Når du har fått nok underskrifter, kan du gjennom nettsiden sende inn sin sak med underskriftene til kommunen.