Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Fra foreldrerådet velges det et arbeidsutvalg (FAU)  som har en representant fra hvert klassetrinn. Blant disse velges en  leder, nestleder og sekretær. Leder og nestleder av FAU er også medlemmer av skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Leder av FAU er også foreldrenes representant i det kommunale arbeidsutvalget HKFU.

Samarbeidsutvalget (SU) ved Seljestad ungdomsskole
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og skolemiljøet. Utvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
Medlemmene i samarbeidsutvalget er:

  • Elevrådet, Vegar Karlsen
  • Elevrådet, Jørgen Skalle
  • Kommunal representant, Heid-Randi Nilsen
  • FAU, Silvia Klo
  • FAU, Ståle Normann
  • Ansatte rep, Hilde Hofsø
  • Lærer rep, Laila Andersen
  • Lærer rep, Roald Amundsen
  • Konstituert enhetsleder, Ellen K. Andreassen

 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)  

består av klassekontaktene fra hver klasse.

 

Leder, Silvia Klo

Nestleder, Ståle Normann

Sekretær, Gry Eikanger

 

 

Elevrådet

Skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. Elevrådet består av hovedtillitsvalgte i hver klasse, med tilhørende vararepresentant.


Leder: Vegard Karlsen 10C

Nestleder: Jørgen Eliseussen Skalle 9B

Sekretær: Jakob Bjørk Soltun 9B

 

Ledelsen ved Seljestad ungdomsskole

Ellen K. Andreassen Konstituert Rektor og teamleder 9.trinn
Solfrid Jørgensen Rådgiver, avdelingsleder og teamleder for 10.trinn
Dag-Ivar Bådsvik Avdelingsleder, teamleder 8.trinn og rektors stedfortreder

SMU
Skolens miljøutvalg

Elevrådet, Vegar Karlsen

Elevrådet, Jørgen Skalle

Kommunal representant, Heid-Randi Nilsen

FAU, Silvia Klo

FAU, Ståle Normann

Lærer rep, Laila Andersen

Konstituert enhetsleder, Ellen K. Andreassen