Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Fra foreldrerådet velges det et arbeidsutvalg (FAU)  som har en representant fra hvert klassetrinn. Blant disse velges en  leder, nestleder og sekretær. Leder og nestleder av FAU er også medlemmer av skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Leder av FAU er også foreldrenes representant i det kommunale arbeidsutvalget HKFU.


Samarbeidsutvalget (SU) ved Seljestad ungdomsskole

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og skolemiljøet. Utvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
Medlemmene i samarbeidsutvalget er:

 • Elevrådet, Vegar Karlsen
 • Elevrådet, Jørgen Skalle
 • Kommunal representant, Heid-Randi Nilsen
 • FAU, Silvia Klo
 • FAU, Ståle Normann
 • Ansatte rep, Hilde Hofsø
 • Lærer rep, Laila Andersen
 • Lærer rep, Roald Amundsen
 • Konstituert enhetsleder, Ellen K. Andreassen

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

består av klassekontaktene fra hver klasse.

 • Leder, Silvia Klo
 • Nestleder, Ståle Normann
 • Sekretær, Gry Eikanger

Elevrådet 

Skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. Elevrådet består av hovedtillitsvalgte i hver klasse, med tilhørende vararepresentant.

 • Leder: Vegard Karlsen 10C
 • Nestleder: Jørgen Eliseussen Skalle 9B
 • Sekretær: Jakob Bjørk Soltun 9B

Ledelsen ved Seljestad ungdomsskole

 • Ellen K. Andreassen Konstituert Rektor og teamleder 9.trinn 
 • Solfrid Jørgensen Rådgiver, avdelingsleder og teamleder for 10.trinn
 • Dag-Ivar Bådsvik Avdelingsleder, teamleder 8.trinn og rektors stedfortreder

SMU - Skolens miljøutvalg

 • Elevrådet, Vegar Karlsen
 • Elevrådet, Jørgen Skalle
 • Kommunal representant, Heid-Randi Nilsen
 • FAU, Silvia Klo
 • FAU, Ståle Normann
 • Lærer rep, Laila Andersen
 • Konstituert enhetsleder, Ellen K. Andreassen