Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Fra foreldrerådet velges det et arbeidsutvalg (FAU)  som har en representant fra hvert klassetrinn. Blant disse velges en  leder, nestleder og sekretær. Leder og nestleder av FAU er også medlemmer av skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Leder av FAU er også foreldrenes representant i det kommunale arbeidsutvalget HKFU.


Samarbeidsutvalget (SU) ved Seljestad ungdomsskole

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og skolemiljøet. Utvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
Medlemmene i samarbeidsutvalget skoleåret 2020-2021 er:

 • Elevrådet, 
 • Elevrådet, 
 • Kommunal representant, Stig Solheim
 • FAU, Mona Kristine Jensen
 • FAU, 
 • Ansatte rep, 
 • Lærer rep, 
 • Lærer rep. 
 • Enhetsleder, Ellen K. Andreassen

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

består av klassekontaktene fra hver klasse.

 • Leder, 
 • Nestleder, 
 • Sekretær, 

Elevrådet 

Skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. Elevrådet består av hovedtillitsvalgte i hver klasse, med tilhørende vararepresentant.

 • Leder: 
 • Nestleder: 
 • Sekretær: 

Ledelsen ved Seljestad ungdomsskole

 • Ellen K. Andreassen; enhetsleder
 • Heidi Mona Holm; avdelingsleder/koordinator og teamleder for 8.trinn
 • Dag-Ivar Bådsvik;avdelingsleder, teamleder 9.trinn og rektors stedfortreder
 • Elin Hartvigsen; avdelingsleder/rådgiver, teamleder på 10. trinn

SMU - Skolens miljøutvalg

 • Elevrådet, 
 • Elevrådet,
 • Kommunal representant, Stig Solheim
 • FAU, 
 • Lærer rep,
 • Eenhetsleder, Ellen K. Andreassen