- Reisende som kommer til Harstad – og som ikke har symptomer, kan reise hjem eller til sitt planlagte oppholdssted for å påbegynne hjemmekarantenen. Under reisen skal de holde avstand til andre, sier kommuneoverlege Jonas Holte.

- Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport. De må ta kontakt med flyselskap, Avinor eller kommunen de oppholder seg i, legger han til.

Transittopphold på en flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

- Dette er i tråd med det flere andre nordnorske kommuner gjør. Målet er å holde smitten borte så lenge som mulig fra Harstad, sier ordfører Kari-Anne Opsal.

Vedtaket er fattet etter smittevernloven § 4-1 femte ledd.

Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har virkning fra 14.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

 

Rettslig grunnlag

Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Vi viser også til Helse- og omsorgsdepartementet vedtak av 13-03-20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.

Har du spørsmål, ta kontakt med vår lokale pandemitelefon, 415 71 800.