Beskrivelse

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Bevillingshaver

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av stedet. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person.

Vandelskrav

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personene må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Daglig leder

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Søknad

Søknader sendes:
Helsehuset
Harstad kommune
9479 HARSTAD

Søknadsskjema kan lastes ned fra vår skjemaoversikt.

Spørsmål vedrørende salgsbevilling kan rettes på mail til ann.silje.rolness@harstad.kommune.no

Saksbehandling

Søknad om serveringsbevilling vil normalt bli behandlet innen 30 dager. Søknaden blir normalt sendt på høring til politiet, kemnerkontoret samt areal- og byggesakstjenesten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis søknaden er mangelfult, høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis søker gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.