Forside planprogram sentrumsplan

Forslag til planprogram ligger til offentlig ettersyn i perioden 8.7-30.8.2013. Det er i denne perioden mulig å komme med innspill til innholdet i planprogrammet (tema, utredningsbehov og planprosessen). Innspill sendes til postmottak@harstad.kommune.no, evt. Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad. Merkes med «Saksnr. 13/100 - Innspill planprogram kommunedelplan for Harstad sentrum 2014-2025».

Kommunedelplan for Harstad sentrum er en langsiktig plan som skal avklare fremtidig arealbruk. I planprosessen vil gjeldende reguleringsplaner innenfor sentrumsområdet bli gjennomgått og vurdert. Gjeldende bestemmelser og retningslinjer fra kommuneplanens arealdel skal også vurderes. Innspill til utbygging/formålsendring skal gjøres ved eget skjema innen 30.8.2013.

Vedlegg