Saker

FO 21_29 | Spørsmål - Reguleringsansvar
FO 21_28 | Spørsmål - bussproblematikk - hærverk
FO 21_30 | Spørsmål – for lav sykepleiermangel i Harstad
FO 21_26 | Interpellasjon - vedtaksoppfølging og klargjøring - Kanebogen skole
FO 21_27 | Interpellasjon - ta vare på våre bygg
FO 21_25 | Interpellasjon - Lønnsløft for sykepleiere og helsefagarbeidere, og styrking av rekrutteringen
Pause
PS 21/93 | 1.tertialrapport Budsjett og økonomiplan 2021-2024
PS 21/94 | Harstad som vertskapsby for Arctic Race of Norway 2021 (4. etappe)
PS 21/100 | Orientering om avvik 2020
PS 21/102 | Status drift i balanse helse og omsorg
PS 21/95 | Utredning økt LIS1-stillinger i Harstad kommune
Matpause
PS 21/97 | Plan for helse- og sosial beredskap i Harstad kommune
PS 21/98 | Evaluering av prosjekt Foyer Harstad
PS 21/99 | Orientering om omsorgsstønad i Harstad kommune
PS 21/101 | Tjenestebeskrivelse Frisklivssentralen Harstad kommune
PS 21/103 | Høring - Forskrift om skolekretsgrenser i Harstadskolen
PS 21/96 | Kostnadsoverslag for Rosa Kompetanse - Helse-omsorg ved sykehjem/omsorgsbolig
Pause
PS 21/107 | Klimarisiko i Harstad kommune
PS 21/108 | Miljøstatus i Harstad 2020
PS 21/104 | Organisering av Harstad kommunes eiendomsforvaltning
PS 21/105 | Rammebetingelser for verdibevaring av kommunale bygg
PS 21/106 | Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig
Pause
PS 21/110 | Mottak av gave fra To-Foto
PS 21/109 | KomRev NORD IKS - Ny selskapsavtale
PS 21/111 | Detaljregulering for Toppsundveien 1462 - Merknads- og sluttbehandling
PS 21/112 | Detaljregulering for Tuvslettveien - merknads- og sluttbehandling
PS 21/113 | Ny behandling av klager på reguleringsplan for småbåthavn Harstad sentrum
PS 21/114 | Søknad om fritak politisk verv
PS 21/115 | Suppleringsvalg Utvalg for økonomi, klima og miljø
PS 21/116 | Suppleringsvalg - Økonomi-, klima- og miljøutvalget - varamedlemmer
PS 21/117 | Forslag til uttalelse – Næringslivet må ta opp kampen om nordnorsk ungdom
RS 21/1 | Helsehuset - status